">
Zadruga

vratite se na uvodnu ili

to je zadruga

www.zadruge.hr

Zadruga je dobrovoljno udruenje zadrugara u kojem svaki lan sudjeluje neposredno i koje zajednikim poslovanjem po naelu uzajamne pomoi unapreuje i zatiuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajednike dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.

Kako osnovati zadrugu

Osnivai zadruge

Zadrugu moe osnovati najmanje sedam osnivaa koji su potpuno poslovno sposobne fizike osobe ili pravne osobe, a svaki osniva unosi osnovni lanski ulog koji ne moe biti manji od 1000,00 kn.
(Razlika izmeu poslovne sposobnosti i radne sposobnosti: Osoba koja je invalid rada ili HRVI, te ima 100% nesposobnost za rad, moe biti osniva/lan zadruge jer je i dalje poslovno sposobna (sposobna tititi svoja prava i interese).

www.zadruge.hr

Redosljed radnji prilikom osnivanja zadruge

 1. Osnivaka skuptina zadruge
 2. Donoenje osnivakog akta - pravila zadruge
 3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog biljenika
 4. Uplata lanskih uloga
 5. Prijava u registar Trgovakog suda
 6. Izrada peata
 7. Prijava u registar poslovnih subjekata Dravnog zavoda za statistiku
 8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadrunih saveza Hrvatskog saveza zadruga
 9. Otvaranje poslovnog rauna zadruge

www.zadruge.hr

1. Osnivaka Skuptina

Nakon to osnivai postignu dogovor o ciljevima radi kojih osnivaju zadrugu, to njome ele postii, osnovnim djelatnostima kojima e se baviti i kako e urediti svoje meusobne odnose u zadruzi, sazivaju osnivaku skuptinu zadruge na kojoj e donijeti pravila zadruge koja su osnivaki i temeljni opi akt zadruge (kao Statut kod trgovakog drutva) i izabrati tijela zadruge.

Zadrugari mogu pravila sastaviti sami prema predloku Hrvatskog saveza zadruga.
Skuptinu ine svi osnivai, a u kasnijem radu zadruge, svi lanovi zadruge.

Uobiajeni dnevni red osnivake Skuptine je ovakav:

 1. Biranje zapisniara
 2. Biranje Predsjednika skuptine zadruge
 3. Donoenje pravila zadruge
 4. Izbor upravitelja zadruge
 5. Donoenje odluke o roku uplate i iznosu lanskog uloga
 6. Razno

O tijeku osnivake skuptine treba voditi zapisnik. Osim zapisnika, izdvojite i svaku odluku posebno.
Sve vane odluke moraju imati posebnu toku dnevnog reda, odluke se ne mogu donositi pod tokom razno.

Ako zadruga ima 20 i vie lanova potrebno je pripremiti i:

 • Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
 • Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju lanova Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

www.zadruge.hr

2. Pravila zadruge

Pravila zadruge obavezno sadre odredbe o:

 • tvrtki, sjeditu i predmetu poslovanja
 • unutarnjem ustroju
 • uvjetima i nainu stjecanja lanstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga lana, pravima, obvezama i odgovornostima lanova, uvjetima i nainu prestanka lanstva i drugim pitanjima vezanim uz lanstvo u zadruzi;
 • tijelima zadruge: njihovoj nadlenosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu lanova, nainu donoenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge;
 • zastupanju i predstavljanju zadruge te pravima i ovlastima upravitelja;
 • imovini zadruge i nainu raspolaganja imovinom;
 • upotrebi dobiti, odnosno vika prihoda, pokriu gubitaka, odnosno manjka u poslovanju;
 • dijelu dobiti, odnosno vika prihoda koji se rasporeuju u obvezne priuve
 • statusnim promjenama i prestanku zadruge
 • informiranju lanova i poslovnoj tajni
 • nainu i postupku izmjena i dopuna pravila, i
 • drugim pitanjima vanim za rad i poslovanje zadruge.

Pravila zadruge su donesena kada broj osnivaa, potreban za osnivane zadruge, potpie izjavu o prihvaanju pravila koja sadri:

 • ime i prezime, datum roenja, prebivalite, OIB;
 • broj i oznaku identifikacijske isprave fizike osobe, odnosno tvrtku, sjedite i OIB pravne osobe.

www.zadruge.hr

3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog biljenika

Nakon odrane osnivake skuptine javnom biljeniku trebaju doi osobno svi potpisnici s vaeom osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Javni biljenik moe osloboditi stranku plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o:

 • socijalno ugroenoj osobi
 • rtvama domovinskog rata
 • invalidima domovinskog rata.

Ovaj status navedene osobe moraju dokazati odgovarajuim ispravama.
Na temelju ovog Pravilnika ne moe se traiti oslobaanje od plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o slijedeim radnjama i poslovima:

 • poslovi i javnobiljenike radnje u svezi s trgovakim drutvima, ustanovama i zadrugama
 • poslovi i javnobiljenike radnje kojima se stie imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima
 • pravni poslovi i javnobiljenike radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog biljenika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

www.uir-zagreb.hr

Dokumentacija za javnog biljenika:

 1. Prijava za upis u sudski registar Trgovakog suda (obrazac PO, nabavlja se u Narodnim novinama) - ako je sami ispunite, biljenik naplauje samo ovjeru. Ako je javni biljenik ispunjava tu e uslugu naplatiti.
 2. Poziv sa dnevnim redom za osnivaku skuptinu
 3. Popis lanova zadruge (tabelarni)
 4. Pravila zadruge (potpisuje predsjednik Skuptine)
 5. Zapisnik sa osnivaake skuptine zadruge
 6. Odluka o imenovanju predsjednika skuptine zadruge (potpisuje predsjednik Skuptine)
 7. Odluka o imenovanju upravitelja zadruge (potpisuje predsjednik Skuptine)
 8. Odluka o roku uplate i iznosu lanskog uloga (potpisuje predsjednik Skuptine)
 9. Izjave o prihvaanju dunosti upravitelja i (eventualno) lanova Nadzornog odbora
 10. Izjave lanova o prihvaanju pravila zadruge (pojedinane izjave svakog osnivaa)
 11. Izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja osnivaa zadruge (radi javni biljenik)

Ako zadruga ima 20 i vie lanova, dodatno se prilau:

 • Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
 • Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju lanova Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

www.zadruga.hr

4. Uplata lanskih uloga

S ovjerenim Pravilima zadruge zadrugari odlaze u bilo koju komercijalnu banku gdje se otvara tzv. prolazni raun na koji svaki zadrugar ponaosob uplauje lanski ulog. Banka izdaje Potvrdu o uplati koju uvajte jer je treba priloiti prijavi na Trgovaki sud.

5. Prijava u registar Trgovakog suda

Potvrdu o uplati lanskog uloga upravitelj donosi javnom biljeniku koji je prilae prijavi na Trgovaki sud. Zadruga se prijavljuje u Trgovaki sud u koji pripada prema svom sjeditu. Na slubenim stranicama Ministarstva pravosua moete pronai popis Trgovakih sudova s adresama, telefonima i web adresama. Svaki sud na svojoj web stranici ima popis upanija nad kojima ima nadlenost. Mjesta gdje moete prijaviti zadrugu: umetniti trgovake sudove

Kod prijave na trgovaki sud prilau se svi dokumenti koje je ovjerio javni biljenik plus:

 1. Dokaz o uplati lanskih uloga
 2. Dokaz o uplati pristojbe za upis osnivanja subjekta
 3. Dokaz o uplati trokova za oglas u "Narodnim novinama"

Ako je prijava uredna i zajedno s prilozima sadri sve to je potrebno da bi se proveo upis, sud e donijeti rjeenje o upisu u sudski registar, ime zadruga stjee svojstvo pravne osobe. To znai da od dana upisa u sudski registar zadruga moe sudjelovati u pravnom prometu.

Kao prilog rjeenju, zadruga dobiva i obavijest o OIB-u.

www.zadruge.hr

6. Izrada peata

Za izradu peata potrebno je priloiti kopiju rjeenja o osnivanju zadruge. Peat je nuan za prijavu Dravnom zavodu za statistiku i preduvjet za otvaranje poslovnog rauna kod banke.
Na peatu se uobiajeno pie skraeni naziv zadruge i sjedite, eventualno se moe dodati OIB. Ne treba se pisati ulica i kbr jer tada u sluaju preseljenja zadruge treba raditi novi peat. Peat neka bude to jednostavniji jer komplicirani logotipovi otisnuti peatom mogu djelovati neuredno i neitko. Osim peata kojim ete ovjeravati raznovrsne slubene dokumente, dobro je odmah dati izraditi i prijemni tambilj za oznaavanje ulazne pote i jedan mali tambilj za oznaavanje koverti na izlaznoj poti.

www.zadruge.hr

7. Prijava u registar poslovnih subjekata Dravnog zavoda za statistiku

Iako se kod Trgovakog suda registrira nekoliko potencijanih djelatnosti, kod prijave u Dravni zavod za statistiku treba odabrati jednu koja e biti glavna. Prijava se treba napraviti u roku 15 dana od registracije zadruge, a DZS e po prijavi izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Za prijavu treba ispuniti obrazac RPS-1 (kupuje se u Narodnim novinama) koji potpisuje upravitelj i ovjerava peatom zadruge. Potrebno je priloiti i kopiju rjeenja o osnivanju zadruge, te uplatiti 55,00 kn u dravni proraun. Jedini ured u kojem se to moet obaviti ima sjedite u Zagrebu, Branimirova 19 (preko puta pota na Glavnom eljeznikom kolodvoru) i u tom sluaju obavijest o razvrstavljanju dobije se odmah. Zahtjevi poslani potom nekad se rijee tek za nekoko tjedana, stoga preporuujemo da zadruga organizira dolazak nekog svog lana u Zagreb. Uredovno vrijeme rada sa strankama je od 8,00 do 13,00 h. Dodatne informacije moete dobiti na telefone: (01) 4893-501, (01) 4893-473, (01) 4893-543, (01) 4893-596.

www.zadruge.hr

8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadrunih saveza Hrvatskog saveza zadruga

Sve zadruge registrirane u Republici Hrvatskoj obavezne su lanice Hrvatskog saveza zadruga od dana registracije na Trgovakom sudu. Drugim rijeima, lanstvo nije vezano uz poslovnu aktivnost zadruge. ak i ako zadruga ne pokrene poslovanje odmah, ona je lanica HSZ samim svojim postojanjem, a lanstvo prestaje tek brisanjem zadruge iz registra Trgovakog suda.

Zadruga u roku od 15 dana po dobivanju rjeenja o osnivanju zadruge treba dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadrunih saveza Hrvatskog saveza zadruga. To moete uiniti osobno u uredu HSZ u Amruevoj 8/1., odmah po ishoenju Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako iz nekog razloga to ne moete uiniti odmah, prijavu moete poslati i potom, a obavijest o upisu bit e dostavljena na adresu sjedita zadruge. Za prijavu u Evidenciju ne plaa se nikakva pristojba. Detalji o prijavi opisani su na web stranicama HSZ pod linkom "Obaveze zadruga prema HSZ".

www.zadruge.hr

9. Otvaranje poslovnog rauna zadruge

Poslovni iro-raun zadruge otvara se u banci u kojoj su uplaeni lanski ulozi. Ugovor s bankom se sklapa uz predoenje rjeenja o osnivanju zadruge, obavijesti o razvrstavanju po NKD i peata zadruge, uz deponiranje potpisa ovlatenih osoba (kod zadruge je to obino jedna osoba - upravitelj). lanski ulozi prebacuju se s prolaznog na novoosnovani poslovni raun zadruge i tim novcima zadruga moe odmah raspolagati za potrebe poetnih trokova. Kad ste ve u banci, moete odmah ugovoriti internet bankarstvo i maestro karticu.

www.zadruge.hr

Ostale informacije korisne za osnivanje zadruge

lanski ulog
Svi zadrugari ulau u zadrugu jednake lanske uloge koji, osim u novcu, mogu biti u stvarima i pravima izraenim u kunskoj protuvrijednosti. Visina lanskog uloga i rok uplate odreuje se Pravilima zadruge, a ne moe biti manja od 1000, 00 kn. (Prema starom Zakonu o zadrugama koji je vrijedio do 31.3.2011. minimalan iznos lanskog uloga nije bio zakonom odreen).
Ako se ulau stvari i prava njihovu novanu vrijednost procjenjuje sudski vjetak.
Preporuujemo da se lanski ulog odredi tako da zbroj lanskih uloga daje sumu novaca dostatnu za poetne trokove zadruge. Ne mora to biti ba 20.000,00 kn kao to zakon propisuje za d.o.o. ali zadruga se osniva radi ozbiljnog poslovnog interesa i nije uputno ugroziti poetak poslovanja (pre)malim lanskim ulozima.
Ulozi se uplauju na privremeni raun zadruge koji se moe otvoriti u bilo kojoj banci s potpisanim i kod javnog biljenika ovjerenim pravilima zadruge. Dobivena potvrda o uplati kasnije se prilae prijavi za upis u Sudski registar.

www.zadruge.hr

Zato osnovati zadrugu?

Pojedinanim djelovanjem mali poljoprivrednik, obrtnik ili ribar esto su presitni gospodarski subjekti da bi mogli ravnopravno i uspjeno sudjelovati na tritu. Osim toga oni ne mogu, uz redoviti posao koji obavljaju, uspjeno i povoljno nabavljati repromaterijal, preraivati i prodavati proizvode, voditi knjigovodstvo i obavljati druge popratne poslove. Zbog toga se vie njih udruuje u zadrugu kako ne bi svaki pojedinano morao plaati knjigovodstvene usluge, ve zadruga vodi knjige za sve; umjesto da pojedinano nabavljaju repromaterijal na malo, zadruga nabavlja za sve na veliko i puno povoljnije; umjesto da svaki zadrugar sam investira u skupe alate i strojeve, investirat e se u zajednike koji e biti vlasnitvo zadruge, a u slubi svih zadrugara prema potrebi. S druge strane, pojedinani poduzetnik ima male kapacitete proizvodnje i nije zanimljiv velikim partnerima na tritu, a kada se preko zadruge zajedniki prezentiraju proizvodi vie zadrugara ona postaje respektabilniji poslovni subjekt. to je vie zadrugara to je vie kvalitetnog proizvoda, stoga je svakoj zadruzi u interesu biti otovorena za primanje novih lanova. Zadruga je zadrugaru logistika potpora kako bi ga se rasteretilo i oslobodilo mu dragocjeno vrijeme da radi ono to najbolje zna. Pravilima zadruge detaljno se utvruju meusobni odnosi zadrugara i zadruge, a svaki zadrugar na Skuptini zadruge ima jednako pravo glasa i odluivanja.

Zadruga je i izvanredno sredstvo za borbu protiv "sive ekonomije". Osoba koja je zadrugar, preko zadruge sasvim legalno prodaje svoje proizvode ili prua usluge, a da pritom nije zaposlena u zadruzi. To otvara mogunosti da osobe s malim primanjima npr. umirovljenici ili studenti ne rade "u fuu" ve da preko zadruge legalno ostvare dodatni izvor prihoda, ne gubei zbog toga steena prava.

Tko upravlja zadrugom?

Najvie tijelo zadruge je Skuptina koju ine svi zadrugari. Svaki od njih ima jedan glas i odluke se donose na demokratski nain, obino natpolovinom veinom glasova. Skuptina zadruge:

 • donosi pravila zadruge,
 • bira i razrjeava upravitelja zadruge,
 • odluuje o raspodjeli, upotrebi te pokriu gubitaka,
 • donosi financijsko izvjee zadruge,
 • bira i razrjeuje nadzorni odbor, odnosno druga tijela,
 • donosi odluku o osnivanju i o pristupanju zadrunom savezu,
 • odluuje o drugim pitanjima predvienim ugovorom o osnivanju zadruge, pravilima zadruge i zakonom.

Upravitelj/uprava zadruge vodi poslovanje zadruge tako to provodi odluke Skuptine, zastupa i predstavlja zadrugu, a poslovne odluke koje spadaju u djelokrug redovitog poslovanja upravitelj donosi samostalno. Upravitelj takoer ima obavezu ustrojiti, voditi i trajno uvati imenik zadrugara

U kojim sluajevima zadruga nije najbolje rjeenje?

Ako imate elju osnovati "svoju firmu", biti sam svoj ef koji e samostalno donositi odluke i samostalno snositi posljedice svojih odluka, onda je rjeenje za Vas obrt ili trgovako drutvo. Ako ste izrazit individualac, navikli da sve radite sami, zadruna naelo zajednikog upravljanja moglo bi Vam biti prevelika prepreka i optereenje. Vrlo je loa odluka osnovati zadrugu umjesto trgovakog drutva samo zato jer je tako jeftinije.

Koja je razlika izmeu zadruge i trgovakog drutva?

Iako su i zadruge i trgovaka drutva pravne osobe koje se registriraju na Trgovakom sudu, velika je razlilka u tome to u trgovakim drutvima koja su drutva kapitala odluuju samo veinski vlasnici kapitala. Dobit se maksimalizira na razini drutva i pripada veinskom vlasniku kapitala, kao i pravo donoenja poslovnih odluka. Nasuprot tome, zadruga je drutvo osoba kojom na demokratski i neposredan nain upravljaju svi njeni lanovi. Oni ravnopravno sudjeluju u poslovanju zadruge, odluuju o svim bitnim pitanjima poslovanja i raspodjele dobiti. Sukladno Pravilima zadruge, dio dobiti se zadrava i ulae u zadrugu, ali ona ne postoji radi svoje koristi ve postoji zato da bi servisirala potrebe svojih lanova i glavni joj je cilj da osvari to veu korist za svoje lanove.

www.zadruge.hr

Koja je razlika izmeu zadruge i obrta?

Zadruge su pravne osobe (imaju OIB), a to svojstvo stjeu registrirajcijom pri Trgovakom sudu. Obrti nisu pravne osobe (ne dobivaju poseban OIB ve se koristi OIB vlasnika obrta), a upisuju se u Obrtni registar u nadlenim uredima dravne uprave u upaniji ili Gradu Zagrebu. Obrt se osniva bre i puno jeftinije, ali zato obrtnik za nastale obveze odgovara svom svojom imovinom, a zadrugar obino samo do vrijednosti lanskog uloga. Obrtnici su obveznici poreza na dohodak i vode jednostavno knjigovodstvo (samo ako to ele mogu postati i obveznici poreza na dobit), a zadruga obavezno vodi dvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o raunovodstvu. Obrt izdaje R-2 i plaa PDV na naplaeni raun, a zadruga izdaje R-1 i plaa PDV na izdani raun.

www.zadruge.hr

Ministarstvo - potpore zadrugama

Ministarstvo kroz dodjelu sredstava za stvaranje finalnog zadrunog proizvoda, nabavu strojeva, opreme ili zemljita, za marketing (dizajniranje finalnog proizvoda, reklama proizvoda), te projekte kojima se proiruje postojea djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadanjim poslovanjem pokazala uspjenost i profitabilnost, pomae u realizaciji projekta.

Ovom mjerom takoer se potie udruivanje braniteljskih zadruga u cilju zajednikog poslovanja. Uz osnovni uvjet uspjenog poslovanja u razdoblju od 12 mjeseci prije podnoenja zahtjeva potrebno je poveanje broja zadrugara - hrvatskih branitelja, odnosno broj zaposlenih osoba u zadruzi (sa statusom osobe iz ciljne skupine).

Mjeru mogu koristiti zadruge hrvatskih branitelja koje su ve koristile Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja iz prethodnih programa zapoljavanja Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti, odnosno zadruge koje su koristile Mjeru potpore radu zadrugama hrvatskih branitelja ukoliko su opravdale namjenski utroak sredstava po prethodnim mjerama, uz dostavu dokaza o pozitivnom poslovanju u navedenom razdoblju.

Potpora se moe odobriti u iznosu do 100.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekolokom proizvodnjom, te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rjeavanju zahtjeva te im se u sluaju pozitivnog rjeavanja zahtjeva odobrava do 20% vei iznos potpore u odnosu na propisanu za Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja.

www.branitelji.hr

Mjera potpore radu zadruga

Ministarstvo daje novanu i drugu potporu za osnivanje zadruga, kao posebnog oblika malog podzetnitva, koje omoguava organizirano i struno voeno obavljanje djelatnosti, te zajedniki nastup na tritu. Svake godine odobrava se potpora za 8 - 10 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja ispunjavaju postavljene kriterije.

Osnovni kriterij je najmanje 10 lanova zadruge, od tog broja 6 osoba sa statusom hrvatskog branitelja ili djeteta smrtno stradalog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a pri donoenju konane odluke uzima se u obzir i miljenje Referalnog centra.

Novana potpora u ovom sluaju iznosi 150.000,00 kuna. Zadruge koje se bave ekolokom proizvodnjom, te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rjeavanju zahtjeva, te im se u sluaju pozitivnog rjeavanja zahtjeva odobrava do 20% vei iznos potpore u odnosu na propisanu za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja.

www.branitelji.hr

Mjere samozapoljavanja

Ministarstvo branitelja isplauje osobi iz ciljne skupine koja se namjerava zaposliti obavljanjem samostalne poduzetnike djelatnosti jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna, a 15.000,00 kuna isplauje po ispostavljenom raunu ili kupoprodajnom ugovoru za nabavu strojeva ili opreme (ukupno poticaj iznosi 30.000,00 kuna).

Zahtjev mogu podnijeti osobe koje su registrirale djelatnost tijekom godine u kojoj podnose zahtjev, odnosno osobe koje su registrirale djelatnost nakon prestanka zaprimanja zahtjeva za proteklu godinu i koje nisu koristile poticaj za samozapoljavanje Ministarstva prethodnih godina.

Korisnik poticaja u propisanom roku mora dokazati da je temeljem registrirane djelatnosti postao obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te da je sredstva namjenski utroio u skladu s poslovnim planom. Oekivani rok zaposlenosti u ovom je sluaju 12 mjeseci. Ukoliko je osobi iz ciljne skupine za samozapoljavanje potrebna prekvalifikacija ili neka druga obrazovna aktivnost, mogue je kumulativno koritenje Mjere strunog osposobljavanja i Mjere samozapoljavanja.

www.branitelji.hr

Olakice za branitelje iz Domovinskog rata i lanove njihovih obitelji:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • HRVI iz Domovinskog rata
 • dragovoljac iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelj,
 • lan obitelji hrvatskog branitelja

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradalog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata osloboeni su plaanja carine i PDV-a kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti

Nain ostvarivanja olakice/osloboenja:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • podnoenjem zahtjeva za ostvarivanjem carinskih i poreznih olakica pri uvozu strojeva i opreme nadlenoj carinarnici mjesno nadlenoj prema prebivalitu korisnika

Potrebna dokumentacija pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti uz zahtjev se podnosi:

 • potvrda nadlenog ministarstva o statusu korisnika olakica kao dragovoljca iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja, potvrda nadlenog ureda dravne uprave u jedinici podrune (regionalne) samouprave, odnosno nadlenog upravnog tijela Grada Zagreba o statusu korisnika olakice kao lana obitelji hrvatskog branitelja odnosno o statusu korisnika olakice kao HRVI iz Domovinskog rata, u izvorniku
 • isprava Hrvatskog zavoda za zapoljavanje o nezaposlenosti korisnika olakice
 • pisana izjava o nekoritenju predmetnih olakica
 • isprava o pravnom statusu korisnika olakica kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi, i to:
  • rjeenje ili drugi odgovarajui akt ovlatenog upravnog ili drugog tijela o obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti, ili ispunjavaju uvjeta za njeno obavljanje, ili
  • rjeenje ili izvadak iz registra ovlatenog Trgovakog suda s upisanom djelatnou za ije obavljanje se oprema namjerava rabiti, ili
  • izvadak iz zemljinih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajua isprava o raspolaganju s poljoprivrednim zemljitem za iju obradu e se koristiti oprema koja se uvozi uz carinske i porezne povlastice
 • obrazloenje o gospodarskoj opravdanosti ulaganja u strojeve i opremu, koja se namjerava uvesti uz carinske i porezne olakice hrvatskih branitelja i lanova obitelji hrvatskih branitelja i uinaka toga ulaganja
 • popis opreme koja se uz carinske odnosno porezne olakice uvozi za obavljanje odreene djelatnosti (u dva primjerka) s naznakom tarifnog broja i trgovakog naziva robe prema Carinskoj tarifi, naznakom koliine, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi uz navedene olakice

www.porezna-uprava.hr

upravne pristrojbe I korisnici osloboenja:

 • Graani iji dohodak, ukljuujui i dohodak suprunika, u protekloj i tekuoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge znaajnije imovine (nekretnine, tednju, motorna vozila i plovila), ija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o emu se daje pisani iskaz.
 • Invalidi domovinskog rata.
 • Suprunici i djeca branitelja poginulih, zatoenih i nestalih u domovinskom ratu.
 • Prognanici i izbjeglice.

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/

http://www.uduzz.hr/

tekstovi preuzeti s:
www.zadruga.hr
www.poslovniforum.hr
www.branitelji.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2023.