Ustroj Udruge

Udruga je ustrojena na podrunom naelu. Osnovni ustrojstveni oblik Udruge jest Temeljni ogranak, koji ima najmanje 15 lanova. Svi lanovi temeljnog ogranka jednog mjesta sainjavaju skuptinu Mjesnog ogranka Udruge.

Opine i gradovi imaju opinski ili gradski ogranak Udruge koje sainjavaju izaslanici svih temeljnih ogranaka udruge.
upanije imaju upanijske podrunice a sainjavaju i gradski, opinski i temeljni ogranci.
Na razini Republike Hrvatske djeluje Sredinji odbor Udruge i Sabor Udruge, Predsjednitvo, Nadzorni odbor i Sud asti.

O osnivanju ogranaka i podrunica odluku donosi Predsjednitvo Udruge.

Temeljni ogranci, opinski i gradski ogranci, upanijske podrunice nisu pravne osobe.
Ustrojstveni oblici: opinski i gradski, te upanijske podrunice ovlatene su nastupati u platnom prometu, u granicama svojih poslova i dunosti, a u skladu s odgovarajuom odlukom Predsjednitva Udruge, te u tu svrhu mogu imati podraun iro rauna Udruge.

Temeljni ogranak djeluje na podruju na kojem je ustrojen, a s drugim temeljnim ograncima s tog podruja djeluje u sastavu opinskog i gradskog ogranka, odnosno upanijske podrunice.
Tijela u ogranku su: Skuptina, Predsjednitvo, Nadzorni odbor i Verifikacijski odbor. Predsjednitvo se sastoji od najmanje od najmanje pet lanova s time da ukupan zbroj bude neparan.
Predsjednitvo bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizniara.
Predsjednitvo temeljnog ogranka izabire se na izbornoj skuptini.
Predsjednitvo temeljnog ogranka pravovaljano odluuje ako je sjednici Predsjednitva nazona natpolovina veina lanova, a svoje odluke donosi veinom glasova nazonih lanova Predsjednitva.

Na podruju Opine djeluje Opinski ogranak Udruge.
Opinski ogranak Udruge vodi Opinski odbor Udruge koji se sastoji od najmanje 9 ili vie lanova, ukljuujui u taj broj predsjednika, jednog ili vie dopredsjednika, tajnika i rizniara.
Opinski odbor izabire se na izbornoj skuptini opinskog ogranka Udruge.
Zadae opinskog odbora Udruge jesu osobito raspravljanje o problemima i odluivanje o pitanjima u okviru svojeg djelokruga, odgovoran je za provedbu politike Udruge, imenuje stalna ili povremena povjerenstva za prouavanje pojedinih pitanja, a djeluje u skladu sa Statutom Udruge.
Odbor Opinskog ogranka pravovaljano odluuje ako je sjednici Odbora nazona nadpolovina veina lanova, a svoje odluke donosi veinom glasova nazonih lanova Odbora.

Na podruju grada djeluje Gradski ogranak Udruge.
Gradski ogranak Udruge ima Skuptinu i Gradski odbor Udruge koji se sastoji od najmanje 11 ili vie lanova, ukljuujui u taj broj predsjednika, jednog ili vie dopredsjednika, tajnika i rizniara. Gradski odbor Udruge izabire se na Izbornoj skuptini gradskog ogranka Udruge.
Odbor Gradskog ogranka pravovaljano odluuje ako je sjednici Odbora nazona nad polovina veina lanova, a svoje odluke donosi veinom glasova nazonih lanova Odbora.
Zadaa Gradskog odbora Udruge je osobito raspravljanje problema i odluivanje o pitanjima u okviru svojeg djelokruga, odgovornost za provedbu politike Udruge na podruju grada imenovanja stalnih i privremenih povjerenstava na prouavanju pojedinih pitanja. Gradski odbor Udruge djeluje u skladu sa Statutom Udruge, a prema Poslovniku to ga sam donosi.

Na podruju upanije djeluju upanijska podrunica Udruge.
Podrunicu vodi Odbor koji se sastoji od najmanje 21, a po potrebi i vie lanova, ukljuujui predsjednika, jednog ili vie dopredsjednika, tajnika i rizniara, a oni ine Predsjednitvo odbora.
Odbor podrunice izabire se na Izbornoj skuptini upanijske podrunice. Odbor podrunice pravovaljano odluuje ako je sjednici odbora nazona natpolovina veina lanova, a svoje odluke donosi veinom glasova nazonih lanova odbora.
Zadaa Odbora upanijske podrunice je osobito raspravljanje problema i odluivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike udruge na podruju na kojem je podrunica osnovana, imenovanje stalnih ili privremenih povjerenstava za prouavanje pojedinih pitanja.
Odbor djeluje u skladu sa Statutom Udruge, a prema Poslovniku to ga sam donosi.

Svaki ustrojstveni oblik Udruge ima svoj peat istovjetan peatu Udruge uz puni naziv ustrojstvenog oblika te naznakom sjedita.

Opi Sabor Udruge sastoji se od izaslanika Opinskih i Gradskih ogranaka, izaslanika upanijskih podrunica, te lanova sredinjih tijela Udruge.
Opinski i Gradski ogranak imaju po jednog izaslanika, a upanijska podrunica po tri izaslanika.
Opi Sabor punovano odluuje, ako je na Saboru nazona natpolovina veina lanova odbora. Opi Sabor donosi svoje odluke veinom glasova nazonih izaslanika.
Odluku o nainu odreivanja, te vrijeme odravanja Opeg sabora donosi Predsjednitvo udruge, 60 dana prije isteka mandata, odnosno prije saziva ako se Opi Sabor sazove prije isteka roka.

Zadae Opeg Sabora su:

 • utvrivanje temeljnih naela djelovanja udruge
 • donoenja programa Udruge
 • donoenja Statuta Udruge i njenih izmjena i dopuna
 • bira i razrjeava predsjednika Udruge, dopredsjednika i Predsjednitvo udruge
 • bira i razrjeava Nadzorni odbor Udruge
 • bira i razrjeava Sud asti i druga tijela Odbora i povjerenstva
 • odobrava financijski proraun i zavrni raun
 • Opi Sabor moe razrijeiti tijela koja bira i njegove lanove i prije isteka mandata na koja su izabrani u sluaju neizvravanja povjerenih obveza ili ne odravanja sjednica
 • postupak razrjeavanja provodi se po postupku propisanom za izbor tijela Udruge
 • donosi odluke o prestanku postojanja Udruge
 • na prijedlog Predsjednika, Sabor potvruje izbor Predsjednitva i Nadzornog odbora

Redovni Opi Sabor odrava se svake dvije godine.
Izborni Opi Sabor Udruge saziva se svake etvrte godine, a odlukom za to ovlatenog tijela moe se sazvati prije isteka tog roka.
Mandat svih izabranih tijela Udruge traje etiri godine.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.