Kuna radinost

vratite se na uvodnu ili

to je kuna radinost i sporedno zanimanje

Kuna radinost i sporedno zanimanje zapravo spadaju u obrtniku djelatnost, a mogu je obavljati sve fizike osobe koje nisu obveznici PDV-a. Ako kojim sluajem zaradite vie od 85.000 kn godinje i uete u sustav PDV-a, trebate otvoriti samostalnu djelatnost.
Djelatnost se obavlja osobnim radom. to znai da ne moete imati zaposlenike, ve morate sami obavljati djelatnost. Izuzetak su lanovi obitelji vam mogu pomoi u obavljanju djelatnosti. Ove djelatnosti moete obavljati "sa strane" tj. ak i ako ste ve zaposleni.

www.imamnovac.com

Kako pokrenuti kunu djelatnost ili sporedno zanimanje?
Trebate ispuniti Prijavu za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i obavljanje domae radinosti i predati ju uredu dravne uprave u upaniji. U prijavi trebate navesti proizvode koje ete proizvoditi ili usluge koje ete obavljati. Ako ete djelatnost obavljati na podruju Zagreba, tada trebate otii u podruni ured Gradske uprave, oni izdaju Zahtjev za otvaranje djelatnosti koji treba popuniti i predati njima.

www.imamnovac.com

Potrebni dokumenti:

 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o strunoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja ako je potrebno za obavljanje djelatnosti/svjedodba o zavrnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti (preslik i original na uvid)
 • dokaz o pravu koritenja prostora ako je prostor potreban za obavljanje djelatnosti/kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu ili izvadak iz zemljine knjige

www.zagreb.hr

Uvjeti za obavljanje:

 • da te poslove obavljaju iskljuivo osobnim radom
 • da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze
 • iznos od deset bruto prosjenih mjesenih plaa u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti.

Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domae radinosti izdaje nadleni ured dravne uprave u upaniji i njegove ispostave odnosno Ured Grada Zagreba na ijem podruju e se obavljati djelatnost. Cijena odobrenja iznosi 100 kuna.

Fizika osoba time ne stjee status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadleni uredi dravne uprave u upanijama odnosno ured Grada Zagreba.
www.portor.hr

Ostale informacije

Koje djelatnosti moete obavljati:

DDetaljan popis nalazi se na stranicama Narodnih novina.

Kuna radinost:

 • Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala
 • Koaraki i pletarski proizvodi
 • Usluge dovravanja aa za pie i drugih proizvoda od stakla
 • Figurice i drugi ukrasni keramiki predmeti
 • Izrada predmeta za uspomenu i suvenira
 • Izrada igraki, kiobrana i suncobrana, tapova za etnju...

Sporedna zanimanja:

 • Razne usluge popravka
 • Skupljanje pueva, ljekovitih biljaka
 • Usluge kovanja metala
 • Usluge pakiranja
 • Usluge skrbi za kune ljubimce
 • Usluge pranja i glaanja odjee, ienje

Kako se vri naplata?

Za svaku isporuku potrebno je izdati raun koji mora sadravati sljedee podatke:
naziv radnje, podaci o vlasniku, broj rauna, nadnevak izdavanja rauna, naziv robe ili usluge, jedinina cijena i ukupna svota rauna.

www.imamnovac.hr

Ima li kakvih ogranienja?

Ako zaradite vie od 10 prosjenih mjesenih bruto plaa, morate prestati obavljati djelatnost 01.sijenja idue godine i do 15.sijenja podnijeti Zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti. To ne znai da moete u prvoj godini zaraditi milijun, ve si poveavate mogunost da dobijete kaznu jer e porezna uprava u svakom sluaju reagirati.

to je s porezom?

Porez se moe obraunavati paualno ili se porez na dohodak utvruje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate nain oporezivanja ovisno o planiranoj koliini proizvodnje odnosno koliini usluga, ali da biste mogli porez obraunavati paualno, morate zadovoljavati sljedee uvjete:

 1. niste obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
 2. samostalnu djelatnost ne obavljate u supoduzetnitvu (supoduzetnitvo znai da jedna samostalna djelatnost ima 2 ili vie vlasnika koji ostvaruju dohodak od te djelatnosti)
 3. nemate izdvojene poslovne jedinice ni proizvodne pogone
 4. ne obavljate djelatnost trgovine i ugostiteljstva

www.imamnovac.hr

 • Kod paualnog oporezivanja, porezna osnovica je fiksna, iznosi 12.750 kn, a porezna stopa 12% to iznosi 1.530 kn godinje + prirez ako postoji. Porez se plaa tromjeseno prije kraja svakog kvartala na raun grada/opine prema prebivalitu poreznog obveznika. Za Zagreb bi to bio raun 1001005-1713312009. Model plaanja je 68, a poziv na broj 1449-OIB. U ovom sluaju trebate voditi samo knjigu prometa (obrazac KPR). U knjigu prometa se upisuju naplaene svote.
 • Kod oporezivanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga porez se plaa na razliku izmeu primitaka i izdataka te predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH. Znai vodite poslovne knjige na nain na koji to rade i obrtnici. Knjige koje se moraju voditi su: Knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, evidencija o trabinama i obvezama kao i knjiga prometa.

www.imamnovac.hr

Da li je potrebno obraunavati doprinose?
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno se obraunavaju osim ako ste umirovljenik. Rjeenje o doprinosima dostavlja porezna uprava na kraju svakog tromjeseja.
Ako vam je ovo jedini izvor prihoda, plaa se mirovinsko osiguranje 612, 56 kn, zdravstveno osiguranje 459, 42 kn i zatita zdravlja na radu 15,31 kn to ukupno iznosi 1.087,29 kn. Osnovica za izraun doprinosa je 3.062,80 kn (prosjena bruto plaa od 7.657 kn pomnoena s koeficijentom 0,40).
Ako ste ve zaposleni i osigurani ste po toj osnovi, onda je osnovica za obraun doprinosa 12.750 kn te se na nju plaa mirovinsko osiguranje u iznosu od 2.550 kn te zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.912,50 kn dok se zatita zdravlja na radu ne plaa.

www.imamnovac.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.