Trgovako drutvo

vratite se na uvodnu ili

to je trgovako drutvo

Trgovako drutvo je pravna osoba, osnivanje i ustroj ureeni su Zakonom o trgovakim drutvima. Upis drutva u sudski registar ureen je Zakonom o sudskom registru i Pravilnikom o nainu upisa u sudski registar. Prema Zakonu, u Hrvatskoj se moe osnovati drutvo kapitala ili drutvo osoba.

Drutvo kapitala:

 • drutvo s ogranienom odgovornou
 • dioniko drutvo

Drutvo osoba:

 • javno trgovako drutvo
 • komanditno drutvo

www.poslovniforum.hr

Za osnivanje bilo kojeg oblika trgovakih drutava vrijedeopa naela:

 • Temeljni kapital: 20.000 kuna za d.o.o., 200.000 kuna za d.d
 • Trokovi osnivanja: cca 6.000,00 kuna
 • Vrijeme potrebno za otvaranje / osnivanje: 20 dana
 • Mjesto registracije: Trgovaki sud
 • Odgovornost: Visinom temeljnog kapitala
 • Knjigovodstvo: Dvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o raunovodstvu
 • Porezne stope: 20%
 • Zaposleni: Nema ogranienja
 • Plaanje poreza na dodanu vrijednost: Temeljem izdanih rauna

www.poslovniforum.hr

Postupak osnivanja

Postupak osnivanja pojednostavljen je na stranici www.Hitro.hr. odakle je ovaj tekst preuzet.

1. KORAK

Dolaskom na HITRO.HR alter u FINI zapoinje postupak osnivanja. Drutvo mora imati ime te se na alterimam provjevara dostupnost eljenog imena, odnosno postoji li ve drutvo s istim imenom.

Podatke o potrebnim dokumentima dobit ete na HITR.HR alteru.

Obrasci:

Prijava za upis u sudski registar(obrazac prijave za upis Po)

Prijava o poetku poslovanja obveznika plaanja doprinosa(Tiskanica M-11P) i Prijava o poetku osiguranja (Tiskanica M-1P) za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1) Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu ( Tiskanica 2) i prijava na osnovno zdravstveno osiguranje lana obitelji (Tiskanica3) za potrebe Zvoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Prijava poslovnog subjekta (obrazac RPS - 1) iPrijava dijela poslovnog subjekta ( obrazac RPS - 2) za potrebe Dravnog zavoda za statistiku.

IME DRUTVA

 • Pored predloenog imena drutva, potrebbno je pripremiti i alternativna imena ako kojim sluajem u bazi podataka postoji drutvo s istim ili slinim imenom
 • Pri odabiru imena drutva moete se koristiti internetskom stranicom Ministarstva pravosua. https//sudregpravosudje.hr

UPLATE

 • Polog temeljnog kapitala
 • Trokovi prijave i donoenja rjeenja o upisu u sudski registar trgovakog drutva
 • Trokovi objavljivanja upisa u registar u Narodnim novinama
 • Trokovi javnog biljenika
 • Pristrojba Dravnog zavoda za statistiku

2.KORAK

Prijava z a upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod jevnog biljenika.

Kod javnog biljenika potrebno je imati osobnu iskaznicu ili ako se radi o strancu, putovnicu.

Potrebnja je nazonost svih osnivaa i drugih osoba ije je potpise potrebno ovjeriti.

KOD JAVNOG BILJENIKA OVJERITE ODNOSNO SOLEMNIZIRAJTE

 • Prijavu za upis u sudski registar (Obrazac Po)
 • Osnivaki akt - drutveni ugovor (moraju ga potpisati svi osnivai ili izjavu o osnivanju drutva ( ako drutvo osniva samo jedna osoba)
 • Izjavu lanova ovlatenih za zastupanje drutva da prihvaaju postavljanje
 • Odluku o imenovanju lanova uprave
 • Potpis direktora ili potpise lanova uprave
 • Potpise lanova nadzornog odbora (ako ga drutvo ima)
 • Odluka o imenovanju prokurista drutva (ako ga drutvo ima)
 • Potpis prokurista (ako ga drutvo ima)
 • Odluku o odreivanju adrese drutva

3.KORAK

Prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima predaje se na alteru HITR.HR u FINI.

Po upisu u sudski registar rjeenje e vam dostaviti trgovaki sud.

Nakon upisa u sudski registar potreno je izraditi peat.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

 • Obrazac prijave za upis u sudski registar (Po)
 • Osnivaki akt - drutveni ugovor ili izjava o osnivanju drutva
 • Odluka o imenovanju lanova uprave (popis lanova osnivaa drutva)
 • Popis lanova ovlatenih za zastupanje drutva
 • Izjave lanova ovlatenih za zastupanje drutva da prihvaaju postavljanje
 • Potpis direktora ili potpisi lanova uprave
 • Popis lanova nadzornog odbora (ako drutvo ima nadzorni odbor)
 • Potpis lanova nadzornog odbora ( ako drutvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o imenovanju prokurista drutva (ako ga drutvo ima)
 • Potpis prokurista (ako ga drutvo ima)
 • Odluka o odreivanju adrese drutva
 • Obrazloenje imena (tvrtke) ako se radi o stranom imenu
 • Potvrda o uplati onivakog pologa
 • Dokaz o plaenoj sudskoj pristojbi za prijavu i donoenje prvostupanjskog rjeenja o upisu i dokaz o plaenom predujmu za trokove objavljivanja upisa u sudski registar u Narodnim novinama

4.KORAK

Po donoenju Obavijestii o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Dravnog zavoda za statistiku istu ete dobiti na alteru HITR.HR u FINI.

Nakon dobivanja Obavijesti o razvrstavanju moete na alteru HITR.HR illi u banci otvoriti raun (na alteru HITRO.HR moete otvoriti raun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja rauna ili posjeduje u obavljanju tih poslova).

Prijavu o poetku poslovanja obveznika plaanja doprinosa (Tiskanica 1). Prijavu na osnovno zadravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje lana obitelji (Tiskanica 3) moete predati na alteru Hrvatskog zavoda za zdravstvno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana poetka poslovanja.

OTVARANJE RAUNA

Potrebno je ponijeti sljedee:

 • Rjeenje o upisu u sudski registar (priloiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Dravnog zavoda za statistiku (priloiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Peat
 • Osobnu iskaznicu

PRIJAVA HZMO-U

Uz prijavu M-11P na uvid je potrebno dati sljedee dokumente:

 • Rjeenje o upisu u sudski registar (i za podrunicu, ako drutvo ima podrunicu)
 • Obavijest o razvrstavanje Dravnog zavoda za statistiku
 • Potpisni karton
 • Peat

Uz prijavu M-1P na uvid je potrebno dati sljedeu dokumentaciju:

 • Ugovor o radu
 • Radnu knjiicu
 • Osobnu iskaznicu
 • Radnu dozvolu (ako je zaposlenik strani dravljanin)

PRIJAVA HZZO - U

Potrebno je priloiti:

 • Rjeenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Dravnog zavoda za statistiku
 • Prijava GZMO-u (koppija obrazaca M-11P i M- 1P)
 • Dokaz o prebivalitu (uvjerenje MUP-a ili osobnu iskaznicu)
 • Ugovor o radu

Nakon upisa u sudski registar i registar Dravnog zavoda za statistiku potrebno je izvriti prijavu drutva u poreznoj upravi, nadlenoj prema sjeditu drutva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a (na uvid se daje rjeenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju te potpisni karton).

Preuzeto s www.hitro.hr

Ostale informacije vezane za osnivanje trgovakog drutva

Osnivai
Trgovako drutvo moe osnovati svaka domaa ili strana pravna ili fizika osoba.
Pravna sposobnost trgovakih drutava
Sva trgovaka drutva pravne su osobe. Pravnu osobnost drutvo stjee upisom u sudski registar.
www.poslovniforum.hr

Odgovornost za obveze drutva
Trgovako drutvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. lanovi drutva s ogranienom odgovornou i dioniari dionikog drutva ne odgovaraju za obveze drutva osim kada je to odreeno Zakonom o trgovakim drutvima.
lanovi javnog trgovakog drutva i komplementari u komanditnom drutvu odgovaraju za obveze drutva osobno, solidarno i neogranieno cijelom svojom imovinom.
www.poslovniforum.hr

Tvrtka
Tvrtka je ime pod kojim trgovako drutvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Tvrtka drutva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga drutva upisane u trgovaki registar kod istoga registarskog suda. Tvrtka drutva mora uz naznaku kojom se poblie obiljeava ime drutva sadravati naznaku predmeta poslovanja drutva. Tvrtka trgovakog drutva mora biti na hrvatskom jeziku, a moe sadrati pojedine strane rijei ako one ine ime, odnosno tvrtku lana drutva ili robni ili usluni ig lana, odnosno njegova drutva registriranog u Hrvatskoj ili ako su uobiajene u hrvatskom jeziku. Tvrtka se moe upisati u trgovaki registar i u prijevodu na jedan ili vie stranih jezika. Za koritenje rijei Hrvatska ili bilo koje izvedenice iz te rijei u nazivu drutva potrebna je posebna suglasnost Ministarstva pravosua, uprave i lokalne samouprave RH.
Tvrtku i skraenu tvrtku drutvo je duno koristiti u obliku i sadraju u kojemu je upisana u trgovaki registar. Na poslovnom papiru trgovca (pismima, raunima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedite, sud kod kojega je upisan u trgovaki registar i broj pod kojim je to uinjeno, tvrtka i sjedite institucije kod koje dri raun i broj toga rauna.
www.poslovniforum.hr

Predmet poslovanja
Predmet poslovanja trgovakog drutva moe biti obavljanje svake doputene djelatnosti. Predmet poslovanja drutva utvruje se izjavom o osnivanju drutva ili drutvenim ugovorom odnosno statutom drutva i upisuje se u trgovaki registar naznakom djelatnosti koje ga ine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ako je za pojedine djelatnosti zakonom pripisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta dravnog tijela ili neke institucije, upis te djelatnosti u trgovaki registar provest e se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole tog tijela ili institucije.
www.poslovniforum.hr

Sjedite
Sjedite drutva je mjesto u kojemu je uprava drutva i odakle se upravlja poslovima drutva te je odreeno izjavom o osnivanju drutva ili drutvenim ugovorom odnosno statutom drutva. Drutvo moe imati samo jedno sjedite, koje se upisuje u trgovaki registar.
www.poslovniforum.hr

www.poslovniforum.hr

Zastupanje
Ovlasti za zastupanje drutva po zakonu imaju osobe koje su za pojedini oblik toga drutva odreene Zakonom o trgovakim drutvima. Osobe koje zastupaju drutvo te ogranienja njihove ovlasti ako djeluju prema treim osobama upisuju se u trgovaki registar. Zakon razlikuje zastupnike po zakonu, zastupnike po punomoi, punomonike po zaposlenju te prokuru.
www.poslovniforum.hr

Pravni poloaj inozemnih ulagaa
Pravni okvir za inozemna ulaganja u Hrvatskoj postavljen je tako da se ne pravi razlika izmeu domaih i inozemnih ulaganja. Sve ono to je mogue u odnosima domaih ulagaa mogue je i kada kapital ulau stranci.
Inozemni ulaga stjee pravo i na dodatna jamstva, kakva se ne daju domaem ulagau. Hrvatskim Ustavom utvreno je da se prava steena ulaganjem kapitala nee umanjivati zakonom ili drugim pravnim aktima te se osigurava slobodno iznoenje dobiti i uloenoga kapitala iz zemlje po prestanku ulaganja.
Kada inozemni ulaga osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovakih drutava u Hrvatskoj, stjee prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti poloaj kao i domai ulaga, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja.
www.poslovniforum.hr

Osloboenje od planja javnobiljenike nagrade

Javni biljenik moe osloboditi stranku plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o:

 • socijalno ugroenoj osobi
 • rtvama domovinskog rata
 • invalidima domovinskog rata.

Ovaj status navedene osobe moraju dokazati odgovarajuim ispravama.
Na temelju ovog Pravilnika ne moe se traiti oslobaanje od plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o slijedeim radnjama i poslovima:

 • poslovi i javnobiljenike radnje u svezi s trgovakim drutvima, ustanovama i zadrugama
 • poslovi i javnobiljenike radnje kojima se stie imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima
 • pravni poslovi i javnobiljenike radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog biljenika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

www.uir-zagreb.hr

Pogodnosti branitelja u poduzetnitvu

Branitelji, kao posebna skupina, imaju posebna olakice i poticaje pri zapoljavanju ili samozapoljavanju.

Te, posebne olakice utvruju Ministarstvo branitelja i Hrvatski zavod za zapoljavanje. Jedna od olakica jest i ne plaanje izdavanja obrtnice.

Ministarstvo branitelja svake godine izdaje natjeaj za branitelje koji se samozapoljavaju te istima nepovratno isplauje odreena sredstva na ime poticaja. Takvi natjeaji ovise o godinjem Dravnom proraunu.

Ako se radi o osobi koja je bila nezaposlena, te se putem poduzetnitva samozapoljava odreene poticaje moe ostvariti i od Hrvatskog zavoda za zapoljavanje. Iznosi ovise o sredstvima koja su osigurana iz prorauna Republike Hrvatske.

Pomo se moe zatraiti i na upanijskoj i gradskoj razini kroz odreene poticaje za samozapoljavanje branitelja.

Olakice za branitelje iz domovinskog rata i lanove njihovih obitelji

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/

 • HRVI iz Domovinskog rata
 • dragovoljac iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelj,
 • lan obitelji hrvatskog branitelja

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradalog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata osloboeni su plaanja carine i PDV-a kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti

Nain ostvarivanja olakice/osloboenja:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • podnoenjem zahtjeva za ostvarivanjem carinskih i poreznih olakica pri uvozu strojeva i opreme nadlenoj carinarnici mjesno nadlenoj prema prebivalitu korisnika.

Potrebna dokumentacija:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti uz zahtjev se podnosi:

 • potvrda nadlenog ministarstva o statusu korisnika olakica kao dragovoljca iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja, potvrda nadlenog ureda dravne uprave u jedinici podrune (regionalne) samouprave, odnosno nadlenog upravnog tijela Grada Zagreba o statusu korisnika olakice kao lana obitelji hrvatskog branitelja odnosno o statusu korisnika olakice kao HRVI iz Domovinskog rata, u izvorniku
 • isprava Hrvatskog zavoda za zapoljavanje o nezaposlenosti korisnika olakice
 • pisana izjava o nekoritenju predmetnih olakica
 • isprava o pravnom statusu korisnika olakica kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi, i to:
  • rjeenje ili drugi odgovarajui akt ovlatenog upravnog ili drugog tijela o obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti, ili ispunjavaju uvjeta za njeno obavljanje, ili
  • rjeenje ili izvadak iz registra ovlatenog Trgovakog suda s upisanom djelatnou za ije obavljanje se oprema namjerava rabiti, ili
  • izvadak iz zemljinih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajua isprava o raspolaganju s poljoprivrednim zemljitem za iju obradu e se koristiti oprema koja se uvozi uz carinske i porezne povlastice
 • obrazloenje o gospodarskoj opravdanosti ulaganja u strojeve i opremu, koja se namjerava uvesti uz carinske i porezne olakice hrvatskih branitelja i lanova obitelji hrvatskih branitelja i uinaka toga ulaganja
 • popis opreme koja se uz carinske odnosno porezne olakice uvozi za obavljanje odreene djelatnosti (u dva primjerka) s naznakom tarifnog broja i trgovakog naziva robe prema Carinskoj tarifi, naznakom koliine, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi uz navedene olakice

www.porezna-uprava.hr

Upravne pristrojbe:

korisnici osloboenja su:

 • Graani iji dohodak, ukljuujui i dohodak suprunika, u protekloj i tekuoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge znaajnije imovine (nekretnine, tednju, motorna vozila i plovila), ija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o emu se daje pisani iskaz.
 • Invalidi domovinskog rata.
 • Suprunici i djeca branitelja poginulih, zatoenih i nestalih u domovinskom ratu.
 • Prognanici i izbjeglice.

IZVORI:

www.porezna-uprava.hr
www.poslovniforum.hr
www.hitro.hr
www.iur.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udrug s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.