Statut UHDDR-a

Na temelju Članka 13. Zakona o Udrugama (Narodne Novine broj 74/14) Sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, na sjednici održanoj 19. rujna 2015. donosi

STATUT UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (u daljem tekstu: Udruga); izgled pečata i znaka udruge te himna udruge; zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: ostvarivanje javnosti rada udruga; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Skraćeni naziv glasi: UHDDR
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo UHDDR.

Članak 3.

UHDDR je dragovoljna, nevladina i izvanstranačka udruga koja obuhvaća hrvatske dragovoljce Domovinskog rata i ostale građane Republike Hrvatske.
UHDDR registrirana je pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 4.

Udrugu zastupaju predsjednik i izvršni dopredsjednik Udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu polukružno ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZAGREB, u manjem polukrugu u istom tipografskom fontu ispisano: SREDIŠNJICA, a u sredini se nalazi znak Udruge.
Upotreba službenog žiga ustrojstvenih oblika UHDDR propisana je Člankom 33.

Članak 6.

Udruga ima znak koji čini dio grba Republike Hrvatske u obliku štita sa crvenim srcem u sredini početnog bijelog polja i zlatnim tropletom oko grba, a iznad znaka se nalazi skraćeni naziv Udruge UHDDR. Navedeni znak je zaštićen, bilo kakve izmjene nisu dopuštene, te se ne smije koristiti kao izvedenica znaka ili izmijenjena inačica.

Članak 7.

Udruga ima himnu, a to je arija iz opere "Nikola Šubić Zrinski" Ivana Zajca: "U boj, u boj!".

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

  Udruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama, te ovim Statutom i Kodeksom etike članova Udruge ima za cilj:
 • zaštita statusa i promicanje interesa hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
 • pomoć u ostvarivanju prava hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • promicanje i zaštita stečevina Domovinskog rata i njegovih sudionika, te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, kulturnom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju uključivanjem sudionika Domovinskog rata, članova njihovih obitelji i ostalih građana u projekte i programe.
 • podizanje kvaliteta života pojedinca i unaprjeđivanje razvoja šire društvene zajednice.
 • promicanje djelatnosti članova i Udruge u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a poglavito Zakona o hrvatskim braniteljima.
  Udruga sukladno ciljevima udruge djeluje na područjima:
 • djelovanje udruga proisteklih iz Domovinskog rata;
 • zaštite i promicanja ljudskih prava;
 • skrbi o osobama s invaliditetom;
 • zaštite zdravlja i unapređenja kvalitete življenja;
 • socijalne skrbi;
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja;
 • djelovanja mladih;
 • skrbi o djeci;
 • sporta;
 • kulture;
 • zaštite okoliša i održivog razvoja;
 • tehničke kulture.
  Poslovi i djelatnosti Udruge su:
 • zalaganje za provedbu pravne i socijalne zaštite članova Udruge,
 • briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju, te kognitivnim i fizičkim sposobnostima članova Udruge,
 • promicanje tjelesne kulture radi unaprjeđivanja opće sposobnosti članova Udruge i njihovih članova,
 • Udruga naročito skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova i njihovih obitelji, ta skrb se naročito iskazuje organizacijom, te provođenjem socijalnih, istraživačkih i preventivnih programa i projekata,
 • Udruga stalno skrbi o razvoju duhovne dimenzije potreba članova, njihovih obitelji i djece te mladih,
 • Udruga priprema i organizira sportske, kulturne i zabavne manifestacije samostalno, ili u suradnji s drugim udrugama,
 • Udruga potiče i promiče volonterstvo, kroz obuku i edukaciju volontera, te kroz provođenje volonterskih programa
 • Udruga surađuje s lokalnom upravom i samoupravnom, odgojnim ustanovama i institucijama,
 • Udruga sudjeluje u edukaciji svojih članova i organizira educiranje svojih članova, Udruga vodi brigu o zaštiti okoliša i organizira aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, Udruga potiče i promiče turizam kroz svoje aktivnosti,
 • osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života Republike Hrvatske,
 • pružanje stručne i druge pomoći članova Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih članova uključujući po mogućnosti novčanu pomoć i svaku drugu gospodarsku pomoć, surađuje u zemlji sa srodnim udrugama Domovinskog rata osobito s udrugama HVIDR-a, s udrugama poginulih i nestalih hrvatskih dragovoljaca,
 • provodi opće i posebne programe za djecu i mlade, i tipe doprinosi razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cijeloživotnog učenja, razvoju kulture i umjetnosti, razvoju tehničke i informatičke kulture, te razvoju sporta,
 • provodi opće i posebne programe za volontere,
 • provodi opće i posebne programe za opće dobro (npr. humanitarne aktivnosti, zaštita okoliša. Prevencija ovisnosti, promicanje zdravlja, programi od javnog interesa),
 • organiziranje obuka i edukacija za volontere,
 • organiziranje edukacija djece i mladih na području općih, demokratskih i građanskih vrijednosti,
 • poticanje i razvoju socijalnog poduzetništva,
 • zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina,
 • doprinos održivom razvoju,
 • međunarodne suradnje i razmjene,
 • organizacija tematskih sekcija,
 • priprema i izvođenje aktivnosti glede očuvanja okoliša,
 • suradnja sa školama, odgojnim ustanovama i institucijama,
 • upravljanje objektima kojih je udruga vlasnik ili korisnik,
 • priprema i posluživanje jednostavna jela, toplih i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića za članove udruge u prostorima udruge,
 • razvoj i organizacija socijalnih i humanitarnih programa i projekata, te prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći,
 • potpora i pomoć Podružnicama i Ograncima u obavljanju njihovih djelatnosti,
 • osnivanje novih Podružnica i Ogranaka UHDDR,
 • izdavačka djelatnost,
 • suradnja s drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata,
 • ostale aktivnosti u interesu za hrvatske dragovoljce i članove.


Članak 9.

Udruga može surađivati s organizacijama ili udrugama s teritorija drugih država, ako to nije suprotno pravnom poretku dotične države. Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom.
Udruga surađuje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, a učlanjuje se i u međunarodne udruge srodnih djelatnosti, ako to pridonosi ostvarenju njezinih programskih ciljeva.

Članak 10.

Rad Udruge i njenih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.
Odluku o izdavanju glasila donosi Predsjedništvo.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate, i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Pravo na stupanje u članstvo Udruge stječe se nakon ispunjavanja pristupnicu i upisa u Imenik članova Udruge, a po odluci Verifikacijske komisije za prijem u članstvo.
Verifikacijsku komisiju za prijem u članstvo imenuju Predsjedništva županijskih podružnica UHDDR, odnosno Odbori gradskih ogranaka, Odbori općinskih ogranaka, Odbori vijeća gradskih četvrti ili Odbori temeljnih ogranaka.

Članak 12.

U povodu svakog upisa u članstvo Udruge izdaje se Članska iskaznica koja sadržava: naziv Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, znak Udruge, naznaku članska iskaznica, broj iskaznice koji odgovara broju upisa u imenik članstva Udruge, ime i prezime člana, potpis i datum izdavanja članske iskaznice.

Članak 13.

  Uvjeti za stjecanje članstva su:
 • prihvaćanje ciljeva, Programa i Statuta UHDDR.


Članak 14.

U članstvo Udruge mogu biti primljeni svi građani Republike Hrvatske, kao i svi koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama, bez ikakvog pojedinačnog poziva od strane državnih organa, u oružanim snagama ili formacijama borili se za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske.
Članovi Udruge mogu postati i građani koji su materijalno ili naročitom logističkom pomoći u oružju ili za rat neophodnim sredstvima, koristeći svoju stručnost ili imetak, sve upravljeno isključivo prema dobrovoljnim jedinicama, omogućavali da naoružani dragovoljci obave svoje ratne zadatke.
Članovi Udruge mogu postati i građani koji slijede i podupiru ciljeve i djelatnosti UHDDR.
Članovi Udruge mogu postati i članovi lišeni poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpiše zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članak 15.

Članovi Udruge ne mogu u isto vrijeme biti članovi drugih udruga koje su nastale po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu osim Podružnicama UHDDR ili Ograncima UHDDR ili pridruženim sekcijama UHDDR.
Stavak 1. ovog Članka ne odnosi ne na članstvo u HVIDR-a i članstvo u udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, a osnovanim po osnovni okupljanja članstva stradalnika iz Domovinskog rata, ili okupljanja članstva u strukovnim braniteljskim udrugama.

Članak 16.

U članstvo Udruge mogu posmrtno biti primljeni poginuli dragovoljci, sa statusom poginulog dragovoljca, a zahtjev mogu podnijeti članovi njihove uže obitelji (roditelji, djeca, supruga), a ako njih nema zahtjev može podnijeti dragovoljac koji je već uključen u Udrugu.

Članak 17.

Građanin koji želi postati članom udruge dostavlja vlastoručno potpisanu zamolnicu nadležnom Predsjedništvu Udruge. U zamolnici se obvezno navodi vrijeme i mjesto kada se dragovoljno u obrani domovine sudjelovalo, te se prilaže sva potrebna dokumentacija o tome, kao i dvije fotografije

Članak 18.

O primanju u članstvo odlučuje Verifikacijska komisije za prijem u članstvo, koja može zatražiti od podnositelja zahtjeva da istu dopuni potvrdom o pripadnosti oružanim ili drugim vojnim formacijama RH.

Članak 19.

U slučaju da se zamolba odbije, donosi se pismena odluka protiv koje molitelj ima pravo priziva u roku od osam dana Predsjedništvu županijske podružnice UHDDR prema mjestu prebivališta, odnosno Odboru gradskog ili općinskog ogranka ili Odboru vijeća gradskih četvrti ili odboru Temeljnog ogranka.

Članak 20.

Podnositelj zamolbe kojem je odobren upis postaje punopravni član UHDDR, sa svim pravima i dužnostima koji proizlaze iz Statuta

Članak 21.

Član udruge pripada temeljnoj organizaciji prema svom prebivalištu ili stalnom boravku, odnosno temeljnoj organizaciji najbližoj mjestu svog prebivališta ili stalnog boravka. Dođe li do preseljenja člana, član se mora odjaviti u temeljnoj organizaciji, te navesti novu adresu da bi mogao biti upisan u drugu temeljnu organizaciju ili ogranak.
Višestruko članstvo nije dopušteno.

Članak 22.

  Članstvo u Udruzi prestaje:
 • svojevoljnim istupanjem iz Udruge po pismenoj obavijesti člana,
 • učlanjenjem u drugu Udrugu nastalu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu, osim u pridruženu sekcija UHDDR-a ili HVIDR-a, odnosno drugu udrugu proisteklu iz Domovinskog rata, a osnovanim po osnovni okupljanja članstva stradalnika iz Domovinskog rata ili okupljanja članstva u strukovnim braniteljskim udrugama.
 • isključenjem iz Udruge pod uvjetima propisanim u Članku 88. Statuta.


Članak 23.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
Redovni članovi Udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Udruge.
Redovnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Udruge, a prihvati ih Predsjedništvo Udruge.
Počasnim članom Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske, ili stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge.

Članak 24.

O Imeniku članstava i njegovom ažuriranju brine Glavani tajnik Središnjice UHDDR.
Sve udruge UHDDR dužne su popise svojih članova dostaviti Središnjici UHDDR radi vođenja matične knjige članova UHDDR. Imenik članova Udruge vodi se elektronički ili pismeno i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu člana, datumu i mjestu rođenja, OIB, datum pristupanja udruzi i kategoriji članstva.
Prestanak članstva upisuje se u Imenik članova Udruge.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


Članak 25.

Odluku o visini članarine donose Predsjedništva Županijskih podružnica UHDDR, odnosno Odbori Gradskih ogranaka UHDDR, Odbori Općinskih ogranaka UHDDR, Odbori Ogranaka UHDDR gradskih četvrti ili odbori Temeljnih ogranaka UHDDR.
Sredstva prikupljena od članarine koriste se za redovan rad one udruge koja ih je prikupila (županijska podružnica, gradski ili općinski ogranak, ogranak gradske četvrti, temeljni ogranak).

Članak 26.

  Prava, obveze i odgovornosti članova UHDDR su:
 • članovi UHDDR imaju pravo birati i biti birani u tijela UHDDR, sudjelovati u svim djelatnostima UHDDR, davati prijedloge i mišljenja o radu, te pokretati inicijative o svim djelatnostima UHDDR;
 • baviti se aktivnostima UHDDR;
 • sudjelovati u poslovima UHDDR;
 • članovi UHDDR koji su izabrani u tijela UHDDR dužni su prisustvovati sjednicama tih tijela. Članovi su dužni postupati u skladu s odlukama tijela UHDDR, te tim tijelima bez odgode dati podatke i obavijesti koje se odnose na njihovo ponašanje vezano za članstvo u UHDDR;
 • članovi UHDDR dužni su svesrdno raditi u ostvarivanju ciljeva i zadataka UHDDR, čuvati interese i ugled UHDDR;
 • svi članovi UHDDR dužni su se ponašati u skladu s Kodeksom etike članova UHDDR i čuvati i podizati ugled UHDDR;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • plaćati članarinu;
 • ako je član zbog bolesti ili odsutnosti dulje vrijeme spriječen aktivno djelovati u tijelima UHDDR u kojima je izabran, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti UHDDR, odnosno tijelo koje ga je izabiralo na dužnost;
 • član je dužan u ostvarivanju prava, izvršavanju dužnosti i odgovornosti činiti u skladu sa ciljevima i djelatnostima Statuta.


Članak 27.

UHDDR može surađivati s organizacijama ili udrugama s teritorija drugih država, ako to nije suprotno pravnom poretku dotične države. UHDDR je u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom vezana uz Središnjicu UHDDR.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 28.

Članovi u tijelima UHDDR ne mogu obnašati dužnosti u dva stalna tijela upravljanja UHDDR.
Članovi u tijelima UHDDR mogu obnašati dužnosti u tijelima drugih ustrojstvenih oblika Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (temeljni ogranci, općinski ogranci, ogranci gradskih četvrti Grada Zagreba, gradski ogranci i županijske podružnice, sekcije).
Sukob interesa u UUHDDR postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad UHDDR u cjelini, odnosno ako se ta prava i interesi odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležan je Sud časti Središnjice UHDDR. Sud časti Središnjice UHDDR zaprima prijavu putem Tajništva Središnjice UHDDR, a u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Suda časti je konačna.

Članak 29.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja UHDDR temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Sudu časti Središnjice UHDDR putem Tajništva Središnjice UHDDR. Po konačnosti odluke Suda časti Središnjice UHDDR, ustrojstveni oblik UHDDR podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Suda časti Središnjice UHDDR.

V USTROJSTVO UDRUGE

Članak 30.

Udruga je ustrojena na područnom načelu. Osnovni ustrojstveni oblik Udruge jest Temeljni ogranak, koji ima najmanje 15 članova.
Svi članovi Temeljnog ogranka jednog mjesta čine skupštinu Temeljnog ogranka Udruge.
Općine, gradske četvrti u Gradu Zagrebu i gradovi imaju općinski ogranak, ogranak gradske četvrti ili gradski ogranak Udruge, a predstavnici svih temeljnih ogranaka udruge ukoliko su formirani, njihov su sastavni dio. Županije imaju županijske podružnice, a čine ih gradski, općinski i temeljni ogranci.
Grad Zagreb ima Gradski ogranak UHDDR, a čine ga ogranci gradskih četvrti i temeljni ogranci.
Gradski ogranak UHDDR Grada Zagreba ima status kao i županijska podružnica. Na razini Republike Hrvatske djeluje Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata s pridruženim Županijskim podružnicama.

Članak 31.

  Osim ustrojstvenih oblika Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata ima tijela:
 • Sabor,
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor,
 • Središnji odbor
 • Sud časti.


Članak 32.

O osnivanju općinskih ogranaka, ogranaka gradskih četvrti (u Gradu Zagrebu), gradskih ogranaka, sekcija i županijskih podružnica odluku donosi Predsjedništvo UHDDR.

Članak 33.

Temeljni ogranci su ustrojstveni oblici općinskog ogranka, ogranka gradske četvrti (u Gradu Zagrebu), odnosno gradskog ogranka UHDDR. Općinski ogranci, ogranci gradskih četvrti (u Gradu Zagrebu) i gradski ogranci su pravne osobe i ustrojstveni su oblici županijskih podružnica UHDDR.
Gradski ogranak Grada Zagreba ima jednak status kao i Županijska podružnica.
Ustrojstveni oblici UHDDR: općinski ogranci, ogranci gradskih četvrti, gradski ogranci sekcije i županijske podružnice ovlaštene su nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva UHDDR.
Ustrojstveni oblik Općinski ogranak UHDDR ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu u vanjskom polukrugu ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA u manjem polukrugu i manjim tipografskom fontu ispisano: OPĆINSKI OGRANAK UHDDR OPĆINE /naziv općine/, a u sredini se nalazi znak Udruge.
Ustrojstveni oblik Općinski ogranak ovlašten je nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge ili Predsjedništva županijske podružnice ili Općinskog odbora te u tu svrhu koriste žiro račun Općinskog ogranka UHDDR.
Ustrojstveni oblik Ogranak UHDDR gradske četvrti ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu u vanjskom polukrugu ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA u manjem polukrugu i manjim tipografskom fontu ispisano: OGRANAK UHDDR GRADSKE ČETVRTI /naziv gradske četvrti/, a u sredini se nalazi znak Udruge. Ustrojstveni oblik Ogranak UHDDR gradske četvrti ovlašten je nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge ili Odbora Gradskog ogranka UHDDR Grada Zagreba ili Odbora UHDDR gradske četvrti te u tu svrhu koriste žiro račun Ogranka UHDDR gradske četvrti.
Ustrojstveni oblik Gradski ogranak ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu u vanjskom polukrugu ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA u manjem polukrugu i manjim tipografskom fontu ispisano: GRADSKI OGRANAK UHDDR GRADA /naziv grada/ , a u sredini se nalazi znak Udruge.
Ustrojstveni oblik Gradski ogranak ovlašten je nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge ili Predsjedništva županijske podružnice ili Gradskog odbora, u tu svrhu koriste žiro račun Gradskog ogranka UHDDR.
Sekcija ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu u vanjskom polukrugu ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA u manjem polukrugu i manjim tipografskom fontu ispisano: SEKCIJA /naziv Sekcije/ , a u sredini se nalazi znak Udruge.
Sekcija je ovlaštena nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge ili Predsjedništva sekcije, u tu svrhu koriste žiro račun Sekcije.
Županijska podružnica ima pečat okruglog oblika širine 35 mm, a na njemu je u pravilnom rasporedu u vanjskom polukrugu ispisano: UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA u manjem polukrugu i manjim tipografskom fontu ispisano: ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UHDDR /naziv županije/ , a u sredini se nalazi znak Udruge.
Županijske podružnice ovlaštene su nastupati u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge ili Predsjedništva podružnice, u tu svrhu koriste žiro račun podružnice.

TEMELJNI OGRANAK

Članak 34.

Temeljni ogranak djeluje na području na kojem je ustrojen, a s drugim temeljnim ograncima s tog područja djeluje u sastavu općinskog ogranka, ogranka gradske četvrti ili gradskog ogranka, odnosno županijske podružnice.
Temeljni ogranak UHDDR osniva općinski ogranak, ogranak gradske četvrti, gradski ogranak ili županijska podružnica.

Članak 35.

  Tijela Temeljnog ogranka UHDDR su:
 • Skupština,
 • Odbor.


Članak 36.

Odbor se sastoji od najmanje pet članova s time da ukupan zbroj bude neparan.
Odbor bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara.
Odbor Temeljnog ogranka izabire se na Izbornoj skupštini.
Odbor imenuje Verifikacijsku komisiju za prijem u članstvo. Članovi Verifikacijske komisije za prijem u članstvo mogu biti članovi Odbora.
Odbor Temeljnog ogranka pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora.
Temeljni ogranak nema status pravne osobe, nema žiro-račun, niti podračun nekog od drugih ustrojstvenih oblika UHDDR.

OPĆINSKI OGRANAK

Članak 37.

Na području pojedine općine djeluju Općinski ogranci UHDDR.
Općinski ogranak UHDDR pravna je osoba, koja koordinira rad Temeljnih ogranaka UHDDR na području svoje općine.
Nosi naziv Općinski ogranak UHDDR a u nastavku naziv općine

Članak 38.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Općinskim ogrankom UHDDR, a sastoji se od izaslanika Temeljnih ogranaka s područja općine, te članova tijela Općinskog ogranka i predstavnik Središnjice UHDDR. Svaki Temeljeni ogranak ima po tri izaslanika u Skupštini Općinskog ogranka UHDDR.
Ukoliko na području općine nisu ustrojeni Temeljni ogranci, Skupštinu čine članovi Općinskog ogranka UHDDR i predstavnik Središnjice UHDDR.
Skupština Općinskog ogranka UHDDR punovažno odlučuje, ako je na Skupštini nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Punoljetni članovi lišeni poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali ne mogu odlučivati i biti birani u tijela Općinskog ogranka UHDDR.
Odluku o održavanju, te vrijeme i mjesto održavanja Skupštine Općinskog ogranka UHDDR donosi Odbor općinskog ogranka, 30 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 39.

  Tijela Općinskog ogranka UHDDR su:
 • Skupština,
 • Odbor,
 • Nadzorni odbor


Članak 40.

Skupština Općinskog ogranka UHDDR može biti redovna, izborna i izvanredna
Redovna Skupština Općinskog ogranka UHDDR održava se jednom godišnje. Izborna Skupština Općinskog ogranka UHDDR saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka. Sjednice Skupštine saziva Odbor Općinskog ogranka UHDDR na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Odbor Općinskog ogranka UHDDR utvrđuje Dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanje sjednice. Odbor Općinskog ogranka UHDDR dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Općinskog ogranka UHDDR. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti Dnevni red sjednice.
Odbor saziva sjednicu prema predloženom Dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog Članka, sazvati će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Općinskog ogranka UHDDR, Skupštinu Udruge saziva Središnjica UHDDR i 15 članova Općinskog ogranka UHDDR koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Općinskog ogranka UHDDR (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
Mandat svih izabranih tijela Općinskog ogranka UHDDR traje četiri godine.

Članak 41.

  Zadaće Skupštine Općinskog ogranka UHDDR su:
 • utvrđuje politiku rada Općinskog ogranka UHDDR,
 • donošenja Statuta udruge i njenih izmjena i dopuna,
 • donosi i mijenja program rada
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • bira i razrješava Predsjednika, Odbor i Nadzorni odbor,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Općinskog ogranka UHDDR,
 • Skupština Općinskog ogranka UHDDR može razriješiti tijela koja bira, i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza, osim člana Odbora kojeg određuje Predsjedništvo Središnjice UHDDR,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Općinskog ogranka UHDDR.


Članak 42.

Općinskim ogrankom UHDDR upravlja Odbor Općinskog ogranka UHDDR koji se sastoji od najmanje 7 članova, uključujući predsjednika, jednog predstavnika osnivača UHDDR kojeg odredi Predsjedništvo UHDDR, jednog ili više dopredsjednika, te tajnika i rizničara.
Odbor Općinskog ogranka UHDDR pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora.
Sjednicu Odbora Općinskog ogranka UHDDR saziva predsjednik Općinskog ogranka UHDDR. Odluke se donose većinom glasova svih članova Odbora.
Sjednice Odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik Općinskog ogranka UHDDR, a mora se održati najmanje jednom u šest mjeseci.
Mandat članova Odbora Općinskog ogranka UHDDR traje četiri godine

Članak 43.

  Odbor Općinskog ogranka UHDDR:
 • bira i imenuje dopredsjednika Općinskog ogranka UHDDR,
 • bira i imenuje tajnika Općinskog ogranka UHDDR,
 • bira i imenuje rizničara Općinskog ogranka UHDDR,
 • imenuje Verifikacijsko povjerenstvo za prijem u članstvo,
 • saziva Skupštinu Općinskog ogranka UHDDR,
 • utvrđuje prijedlog plana rada i godišnjeg financijskog plana i predlaže ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Općinskog ogranka UHDDR,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • upravlja imovinom Općinskog ogranka UHDDR,
 • podnosi izvješća o radu i financijska izvješća Skupštini Općinskog ogranka UHDDR
Zadaća Odbora Općinskog ogranka UHDDR je osobito raspravljanje i odlučivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike UHDDR na području na kojem je Općinski ogranak UHDDR osnovan, imenovanje stalnih ili povremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja.
Pri donošenju odluka Odbor može pozivati predsjednike temeljnih ogranaka, kao i druge dužnosnike koji u tom slučaju sudjeluju u radu Odbora Općinskog ogranka UHDDR, ali bez prava odlučivanja.
Odbor Općinskog ogranka UHDDR djeluje u skladu sa Statutom UHDDR i pozitivnim zakonskim odredbama , a prema Poslovniku što ga sam donosi.
Za svoj rad Odbor općinskog ogranka UHDDR je odgovoran Skupštini.

OGRANAK GRADSKE ČETVRTI

Članak 44.

Na području pojedine gradske četvrti u Gradu Zagrebu djeluju Ogranci UHDDR gradskih četvrti.
Ogranak UHDDR gradske četvrti pravna je osoba, koja koordinira rad Temeljnih ogranaka na području gradske četvrti na kojoj je ustrojena.
Nosi naziv Ogranak UHDDR gradske četvrti a u nastavku naziv gradske četvrti na čijem području djeluje.

Članak 45.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Ogrankom UHDDR gradske četvrti, a sastoji se od izaslanika Temeljnih ogranaka s područja gradske četvrti, te članova tijela Ogranka UHDDR gradske četvrti i predstavnika Središnjice UHDDR.
Svaki Temeljeni ogranak ima po tri izaslanika u Skupštini Ogranka UHDDR gradske četvrti. Skupština Ogranka UHDDR gradske četvrti punovažno odlučuje, ako je na Skupštini nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Punoljetni članovi lišeni poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali ne mogu odlučivati i biti birani u tijela Ogranka UHDDR gradske četvrti.
Odluku o održavanju, te vrijeme i mjesto održavanja Skupštine Ogranka UHDDR gradske četvrti donosi Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti, 30 dana prije održavanja Skupštine

Članak 46.

 • Tijela Ogranka UHDDR gradske četvrti su:
 • Skupština,
 • Odbor,
 • Nadzorni odbor


Članak 47.

Skupština Ogranka UHDDR gradske četvrti može biti redovna, izborna i izvanredna
Redovna Skupština Ogranka UHDDR gradske četvrti održava se jednom godišnje.
Izborna Skupština Ogranka UHDDR gradske četvrti saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka.
Sjednice Skupštine saziva Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti utvrđuje Dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanje sjednice. Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti Dnevni red sjednice.
Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti saziva sjednicu prema predloženom Dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog Članka, sazvati će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Ogranka UHDDR gradske četvrti, Skupštinu Ogranka UHDDR gradske četvrti saziva Središnjica UHDDR i 15 članova Ogranka UHDDR gradske četvrti koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
Mandat svih izabranih tijela Ogranka UHDDR gradske četvrti traje četiri godine.

Članak 48.

  Zadaće Skupštine Ogranka UHDDR gradske četvrti su:
 • utvrđuje politiku rada Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • donošenja Statuta udruge i njenih izmjena i dopuna,
 • donosi i mijenja program rada
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • bira i razrješava Predsjednika, Odbor i Nadzorni odbor,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • Skupština Ogranka UHDDR gradske četvrti može razriješiti tijela koja bira, i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza, osim člana Odbora kojeg određuje Predsjedništvo Središnjice UHDDR,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Ogranka UHDDR gradske četvrti.


Članak 49.

Ogrankom UHDDR gradske četvrti upravlja Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti koji se sastoji od najmanje 7 članova, uključujući predsjednika, jednog predstavnika osnivača UHDDR kojeg odredi Predsjedništvo UHDDR, jednog ili više dopredsjednika, te tajnika i rizničara.
Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora.
Sjednicu Odbora Ogranka UHDDR gradske četvrti saziva predsjednik Ogranka UHDDR gradske četvrti.
Odluke se donose većinom glasova svih članova Odbora.
Sjednice Odbora Ogranka UHDDR gradske četvrti održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik Ogranka UHDDR gradske četvrti, a mora se održati najmanje jednom u šest mjeseci.
Mandat članova Odbora Ogranka UHDDR gradske četvrti traje četiri godine.

Članak 50.

  Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti:
 • bira i imenuje dopredsjednika Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • bira i imenuje tajnika Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • bira i imenuje rizničara Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • imenuje Verifikacijsko povjerenstvo za prijem u članstvo,
 • saziva Skupštinu Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • utvrđuje prijedlog plana rada i godišnjeg financijskog plana i predlaže ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Ogranka UHDDR gradske četvrti,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu i financijska izvješća Skupštini Udruge
Zadaća Odbora Ogranka UHDDR gradske četvrti je osobito raspravljanje i odlučivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike UHDDR na području na kojem je osnovan Ogranak UHDDR gradske četvrti, imenovanje stalnih ili povremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja.
Pri donošenju odluka Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti može pozivati predsjednike temeljnih ogranaka, kao i druge dužnosnike koji u tom slučaju sudjeluju u radu Ogranka UHDDR gradske četvrti, ali bez prava odlučivanja.
Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti djeluje u skladu sa Statutom UHDDR i pozitivnim zakonskim odredbama , a prema Poslovniku što ga sam donosi.
Za svoj rad Odbor Ogranka UHDDR gradske četvrti je odgovoran Skupštini.

GRADSKI OGRANAK

Članak 51.

Na području pojedinog grada djeluju Gradski ogranci UHDDR. Gradski ogranak UHDDR pravna je osoba, koja koordinira rad ustrojstvenih oblika UHDDR na području grada u kojem je ustrojen (temeljni ogranci ili ogranci gradskih četvrti u Gradu Zagrebu).
Nosi naziv Gradski ogranak UHDDR a u nastavku naziv grada.

Članak 52.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Gradskim ogrankom UHDDR, a sastoji se od izaslanika Temeljnih ogranaka s područja grada, te članova tijela Gradskog ogranka UHDDR i predstavnik Središnjice UHDDR. U Gradu Zagrebu izaslanici na Skupštini su i izaslanici Ogranaka UHDDR gradskih četvrti.
Svaki Temeljeni ogranak ima po tri izaslanika u Skupštini Gradskog ogranka UHDDR.
U Gradu Zagrebu svaki Ogranak UHDDR gradske četvrti ima uz izaslanike temeljnih ogranaka i po tri izaslanika Ogranka UHDDR gradske četvrti. Ukoliko na području grada nisu ustrojeni Temeljni ogranci, Skupštinu čine članovi Gradskog ogranka UHDDR i predstavnik Središnjice UHDDR.
Skupština Gradskog ogranka UHDDR punovažno odlučuje, ako je na Skupštini nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Punoljetni članovi lišeni poslovne sposobnosti mogu sudjelovati na Skupštini, ali ne mogu odlučivati i biti birani u tijela Gradskog ogranka UHDDR.
Odluku o održavanju, te vrijeme i mjesto održavanja Skupštine Gradskog ogranka UHDDR donosi Odbor Gradskog ogranka UHDDR, 30 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 53.

  Tijela Gradskog ogranka UHDDR su:
 • Skupština,
 • Odbor,
 • Nadzorni odbor


Članak 54.

Skupština Gradskog ogranka UHDDR može biti redovna, izborna i izvanredna Redovna Skupština Gradskog ogranka UHDDR održava se jednom godišnje.
Izborna Skupština Gradskog ogranka UHDDR saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka.
Sjednice Skupštine saziva Odbor Gradskog ogranka UHDDR na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Odbor Gradskog ogranka UHDDR utvrđuje Dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanje sjednice.
Odbor Gradskog ogranka UHDDR je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Gradskog ogranka UHDDR. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti Dnevni red sjednice.
Odbor Gradskog ogranka UHDDR saziva sjednicu prema predloženom Dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog Članka, sazvati će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Gradskog ogranka UHDDR, Skupštinu Udruge saziva Središnjica UHDDR i 15 članova Gradskog ogranka UHDDR koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Gradskog ogranka UHDDR (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice). Mandat svih izabranih tijela Gradskog ogranka UHDDR traje četiri godine.

Članak 55.

  Zadaće Skupštine Gradskog ogranka UHDDR su:
 • utvrđuje politiku rada Gradskog ogranka UHDDR,
 • donošenja Statuta udruge i njegovih izmjena i dopuna,
 • donosi i mijenja program rada
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • bira i razrješava Predsjednika, Odbor i Nadzorni odbor,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Gradskog ogranka UHDDR,
 • Skupština Gradskog ogranka UHDDR može razriješiti tijela koja bira, i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza, osim člana Odbora Gradskog ogranka UHDDR kojeg određuje Predsjedništvo Središnjice UHDDR,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Gradskog ogranka UHDDR.


Članak 56.

Gradski ogranak UHDDR vodi Odbor Gradskog ogranka UHDDR koji se sastoji od najmanje 7, a po potrebi i više članova, uključujući predsjednika, jednog predstavnika osnivača UHDDR kojeg odredi Predsjedništvo UHDDR, jednog ili više dopredsjednika, te tajnika i rizničara.
Odbor Gradskog ogranka UHDDR pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora Gradskog ogranka UHDDR nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora Gradskog ogranka UHDDR.
Sjednicu Odbora Gradskog ogranka UHDDR saziva predsjednik Gradskog ogranka UHDDR.
Odluke se donose većinom glasova svih članova Odbora Gradskog ogranka UHDDR.
Sjednice Odbora Gradskog ogranka UHDDR održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik Gradskog ogranka UHDDR, a mora se održati najmanje jednom u šest mjeseci.
Mandat članova Odbora Gradskog ogranka UHDDR traje četiri godine.

Članak 57.

  Odbor Gradskog ogranka UHDDR:
 • bira i imenuje dopredsjednika Gradskog ogranka UHDDR,
 • bira i imenuje tajnika Gradskog ogranka UHDDR,
 • bira i imenuje rizničara Gradskog ogranka UHDDR,
 • imenuje Verifikacijsko povjerenstvo za prijem u članstvo,
 • saziva Skupštinu Gradskog ogranka UHDDR,
 • utvrđuje prijedlog plana rada i godišnjeg financijskog plana i predlaže ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Gradskog ogranka UHDDR,
 • vodi poslove Gradskog ogranka UHDDR sukladno odlukama Skupštine,
 • upravlja imovinom Gradskog ogranka UHDDR,
 • podnosi izvješća o radu i financijska izvješća Skupštini Gradskog ogranka UHDDR.
Zadaća Odbora Gradskog ogranka UHDDR je osobito raspravljanje i odlučivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike UHDDR na području na kojem je Gradski ogranak UHDDR osnovan, imenovanje stalnih ili povremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja.
Pri donošenju odluka Odbor Gradskog ogranka UHDDR može pozivati predsjednike temeljnih ogranaka, kao i druge dužnosnike koji u tom slučaju sudjeluju u radu Odbora Gradskog ogranka UHDDR, ali bez prava odlučivanja.
Odbor Gradskog ogranka UHDDR djeluje u skladu sa Statutom UHDDR i pozitivnim zakonskim odredbama , a prema Poslovniku što ga sam donosi.
Za svoj rad Odbor Gradskog ogranka UHDDR je odgovoran Skupštini.

SEKCIJA UHDDR

Članak 58.

Sekcija je ustrojstveni oblik Udruge u kojem djeluju članovi Udruge prema svom interesnom području djelovanja, čine je članovi Sekcije, a može imati pravnu osobnost.
Odluku o osnivanju Sekcije donosi Predsjedništvo UHDDR.
Sekcijom upravlja Predsjedništvo Sekcije koje se sastoji od 3 člana, i to predsjednika, tajnika i člana. Predsjedništvo sekcije svoje odluke donosi većinom glasova članova Predsjedništva Sekcije.
Zadaća Predsjedništva Sekcije je odgovornost za provedbu politike UHDDR iz područja za koje je Sekcija osnovana, djeluje u skladu sa Statutom UHDDR i pozitivnim zakonskim odredbama , a prema Poslovniku što ga sama donosi.

ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA

Članak 59.

Na području Županije djeluju Županijska podružnica UHDDR.
Županijska podružnica UHDDR pravna je osoba, koja koordinira rad ustrojenih oblika UHDDR na području županije na kojoj je ustrojena (gradski i općinski ogranci, temeljni ogranci).
Nosi naziv Županijska podružnica UHDDR a u nastavku naziv županije.

Članak 60.

Skupština Županijske podružnice UHDDR sastoji se od izaslanika Općinskih i Gradskih ogranaka UHDDR i Temeljenih ogranaka UHDDR, te članova središnjih tijela Županijske podružnice UHDDR.
Općinski i Gradski ogranci UHDDR imaju po tri zastupnika, a Temeljni ogranci UHDDR po jednog zastupnika u Skupštini Županijske podružnice UHDDR.
Skupština Županijske podružnice UHDDR punovažno odlučuje, ako je na Skupštini nazočna natpolovična većina članova Skupštine. Skupština donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Odluku o održavanju, te vrijeme i mjesto održavanja Skupštine Županijske podružnice UHDDR donosi Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR, 30 dana prije održavanja Skupštine Županijske podružnice UHDDR.
Skupština Županijske podružnice UHDDR je najviše tijelo upravljanja Županijskom podružnicom UHDDR.
Punoljetni članovi lišeni poslovne sposobnosti mogu sudjelovati na Skupštini, ali ne mogu odlučivati i biti birani u tijela Županijske podružnice UHDDR.


Članak 61.

  Tijela Županijske podružnice UHDDR su:
 • Skupština,
 • Predsjedništvo,
 • Nadzorni odbor.


Članak 62.

  Zadaće Skupštine Županijske podružnice UHDDR su:
 • utvrđuje politiku rada Županijske podružnice UHDDR,
 • - donošenja Statuta Županijske podružnice UHDDR i njenih izmjena i dopuna,
 • donosi i mijenja program rada
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • bira i razrješava Predsjednika, Predsjedništvo i Nadzorni odbor Županijske podružnice UHDDR.
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Županijske podružnice UHDDR,
 • Skupština Županijske podružnice UHDDR može razriješiti tijela koja bira, i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza, osim člana Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR kojeg određuje Predsjedništvo Središnjice UHDDR,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Županijske podružnice UHDDR.


Članak 63.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna Redovna Skupština Županijske podružnice UHDDR održava se jedan puta godišnje.
Izborna Skupština Županijske podružnice UHDDR saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka.
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR utvrđuje Dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanje sjednice.
Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Županijske podružnice UHDDR. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti Dnevni red sjednice.
Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom Dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog Članka, sazvati će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Županijske podružnice UHDDR, Skupštinu Županijske podružnice UHDDR saziva Središnjica UHDDR i 15 članova Županijske podružnice UHDDR koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Županijske podružnice UHDDR (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).

Članak 64.

Županijskom podružnicom UHDDR upravlja Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR koje se sastoji od najmanje 9 članova, uključujući predsjednika, jednog predstavnika osnivača UHDDR kojeg odredi Predsjedništvo UHDDR, jednog ili više dopredsjednika, te tajnika i rizničara.
Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR pravovaljano odlučuje ako je sjednici Predsjedništva nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Sjednicu Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR saziva Predsjednik Županijske podružnice UHDDR.
Odluke Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u šest mjeseci.
Mandat članova Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR traje četiri godine.

Članak 65.

  Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR:
 • bira i imenuje dopredsjednika Županijske podružnice UHDDR,
 • bira i imenuje tajnika Županijske podružnice UHDDR,
 • bira i imenuje rizničara Županijske podružnice UHDDR,
 • imenuje Verifikacijsko povjerenstvo za prijem u članstvo,
 • saziva Skupštinu Županijske podružnice UHDDR,
 • utvrđuje prijedlog plana rada i godišnjeg financijskog plana i predlaže ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Županijske podružnice UHDDR,
 • vodi poslove Županijske podružnice UHDDR sukladno odlukama Skupštine Županijske podružnice UHDDR,
 • upravlja imovinom Županijske podružnice UHDDR,
 • podnosi izvješća o radu i financijska izvješća Skupštini Županijske podružnice UHDDR.
Zadaća Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR je osobito raspravljanje problema i odlučivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike UHDDR na području na kojem je Županijska podružnica UHDDR osnovana, imenovanje stalnih ili povremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja.
Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR djeluje u skladu sa Statutom UHDDR i pozitivnim zakonskim odredbama , a prema Poslovniku što ga sam donosi.
Pri donošenju odluka Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR može pozivati predsjednike Gradskih, Općinskih i Temeljnih ogranaka UHDDR, kao i druge dužnosnike koji u tom slučaju sudjeluju u radu Predsjedništva Županijske podružnice UHDDR, ali bez prava odlučivanja.
Za svoj rad Predsjedništvo Županijske podružnice UHDDR je odgovorno Skupštini.

SABOR UHDDR

Članak 66.

Sabor UHDDR je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Sabor Udruge sastoji se od izaslanika ustrojstvenih oblika registriranih pri nadležnom uredu državne uprave, i to: Općinskih ogranaka UHDDR, Ogranaka UHDDR gradskih četvrti, Gradskih ogranaka UHDDR, izaslanika Županijskih podružnica UHDDR, te Predsjednika, članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti UHDDR.
Općinski ogranak UHDDR, Ogranak UHDDR gradske četvrti, Gradski ogranak UHDDR i Sekcija imaju po jednog izaslanika, a Županijska podružnica UHDDR po tri izaslanika. Tri izaslanika ima i Gradski ogranak UHDDR Grada Zagreba.
Sabor punovažno odlučuje, ako je na Saboru nazočna natpolovična većina članova Sabora. Sabor donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih izaslanika. Mandat izaslanika Sabora je četiri godine.
Odluku o održavanju, te vrijeme i mjesto održavanja Sabora donosi Predsjedništvo udruge, 30 dana prije održavanja Sabora, odnosno prije saziva ako se Sabor sazove prije isteka roka.

Članak 67.

  Zadaće Sabora UHDDR su:
 • utvrđuje temeljna načela djelovanja UHDDR,
 • utvrđuje politiku rada UHDDR,
 • usvaja Statut UHDDR i njegove izmjene i dopune,
 • donosi i mijenja program rada,
 • donosi Strateški plan UHDDR,
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu i plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad UHDDR,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu UHDDR,
 • daje smjernice za rad UHDDR,
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
 • bira i razrješava Predsjednika, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti UHDDR.
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje UHDDR,
 • imenuje i opoziva likvidatora UHDDR,
 • odlučuje o prestanku rada UHDDR i raspodjeli preostale imovine UHDDR,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje ili podjela udruge),
 • Sabor može razriješiti tijela koja bira, i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza, odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela UHDDR,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela UHDDR.


Članak 68.

Sabor može biti redovni, izborni i izvanredni Redovni Sabor UHDDR održava se jedan puta godišnje.
Izborni Sabor UHDDR saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka.
Sjednice Sabora saziva Predsjednik UHDDR na temelju odluke Predsjedništva UHDDR.
U odluci o sazivanju sjednice Sabora Predsjedništvo utvrđuje Dnevni red sjednice te priprema materijale za rad Sabora. Predsjedništvo je dužno sazvati Izvanrednu sjednicu Sabora kada to zatraži 1/3 članova Sabora ili Nadzorni odbor UHDDR. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Sabora predlagatelji su obvezni predložiti Dnevni red sjednice.
Predsjedništvo saziva sjednicu Sabora prema predloženom Dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog Članka, sazvati će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima UHDDR, sjednicu Sabora UHDDR saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga i 15 članova UHDDR koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima UHDDR (odluka mora sadržavati prijedlog Dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice).

SABOR UHDDR

Članak 69.

Predsjedništvo Udruge broji 15 članova, a čine ga Predsjednik udruge, pet dopredsjednika (od kojih je jedan izvršni dopredsjednik), te po položaju glavni tajnik Udruge i još osam članova koje potvrđuje Sabor na prijedlog Predsjednika Udruge. Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 70.

  Zadaće Predsjedništva UHDDR su:
 • raspravljanje i odlučivanje o bitnim pitanjima,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • donosi odluku o sazivanju Sabora Udruge,
 • priprema sve materijale za sjednice Sabora UHDDR,
 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Sabora Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Saboru Udruge,
 • donosi Odluku o osnivanju i osniva Županijske podružnice UHDDR,
 • donosi odluku o osnivanju i osniva Gradske ogranke UHDDR,
 • donosi odluku o osnivanju i osniva Općinske ogranke UHDDR,
 • donosi odluku o osnivanju i osniva Ogranke UHDDR gradskih četvrti,
 • imenuje i razrješava predstavnika UHDDR u svakom od predsjedništava županijskih podružnica,
 • imenuje i razrješava predstavnika UHDDR u svakom od odbora gradskih ogranaka UHDDR,
 • imenuje i razrješava predstavnika UHDDR u svakom od općinskih odbora UHDDR,
 • imenuje i razrješava predstavnika UHDDR u svakom od odbora UHDDR gradskih četvrti,
 • donosi odluku o osnivanju i osniva Sekcije,
 • imenuje i razrješava predstavnika UHDDR u svakoj od sekcija,
 • donosi Poslovnik o svome radu,
 • imenuje i razrješava komisije i druga potrebna tijela,
 • donosi odluku o radnom odnosu djelatnika Udruge,
 • imenuje i razrješava članove Glavnog tajništva Udruge,
 • odlučuje o prizivu na odluku Suda časti,
 • donosi odluku o izdavanju glasila UHDDR,
 • donosi odluku o adresi sjedišta UHDDR,
 • raspravlja i odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu u nadležnosti Sabora Udruge.
Predsjedništvo pravovaljano odlučuje, ako je sjednici Predsjedništva nazočna natpolovična većina članova.
Predsjedništvo donosi svoje odluke i zaključke većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Pri donošenju odluka Predsjedništvo može pozivati Počasnog predsjednika, predsjednike županijskih podružnica UHDDR, kao i druge dužnosnike koji u tom slučaju sudjeluju u radu Predsjedništva, ali bez prava odlučivanja.

Članak 71.

Povjerenik UHDDR kojeg je imenovalo Predsjedništvo UHDDR provodi odluke Predsjedništva UHDDR na onom teritorijalnom području za koje je imenovan. Predsjedništvo UHDDR imenovati će povjerenika u slučaju da na određenom području nije osnovan i registriran ustrojstveni oblik UHDDR ili je došlo do prestanka rada.

NADZORNI ODBOR

Članak 72.

Nadzorno tijelo UHDDR je Nadzorni odbor, a ima dužnosti i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje.
U Nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi drugih tijela UHDDR.

Članak 73.

Nadzorni odbor UHDDR svake kalendarske godine ima dužnost i ovlast nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela Udruge i ustrojstvenih oblika Udruge, a izvješće Nadzornog odbora podnosi tijelu koje je izabralo Nadzorni odbor Udruge.
Nadzorni odbor Udruge sastoji se od tri člana, a predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava Sabor.
Nadzorni odbor Udruge ovlašten je nadzirati materijalno-financijsko poslovanje svih ustrojbenih organizacijskih oblika u Udruzi.

Članak 74.

Nadzorni odbori ustrojbenih oblika Udruge nadziru materijalno-financijsko poslovanje svog ustrojbenog oblika.
Nadzorni se odbor prema odredbi prethodnog stavka sastoji se od predsjednika i dva člana, a bira ih Izborna skupština odnosnog ustrojstvenog oblika.

NADZORNI ODBOR

Članak 75.

Središnji odbor Udruge čine članovi Predsjedništva Udruge, predsjednici Županijskih podružnica Udruge uz još jednog člana iz podružnice koje određuje Podružnica, te predsjednici sekcija.
Predsjednik Udruge po položaju je Predsjednik Središnjeg odbora Udruge.

Članak 76.

  Zadaća Središnjeg odbora Udruge je:
 • raspravlja o bitnim pitanjima Udruge,
 • raspravlja o problemima Udruge u sklopu programa,
 • ovlašten je predložiti promjene pojedinih odredbi Statuta ako je promjena nužna zbog zakonskih odredbi,
 • Središnji odbor donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih članova Središnjeg odbora. Središnji odbor djeluje u skladu sa Statutom Udruge, a prema poslovniku što ga sam donosi.


Članak 77.

Središnji odbor zasjeda na poziv Predsjednika Udruge, s tim da se saziva u pravilu jednom godišnje.

NADZORNI ODBOR

Članak 78.

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.
Predsjednik Udruge određuje izvršnog dopredsjednika ili jednog od dopredsjednika Udruge da ga zamjenjuje u slučaju izočnosti ili spriječenosti.
Izvršni dopredsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i obavljaju poslove i zadatke koje mu odredi Predsjednik iz svoje nadležnosti.
Dopredsjednici obavljaju poslove i zadatke koje im odredi Predsjednik iz svoje nadležnosti. Predsjednik Udruge donosi odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana Udruge. Ta odluka je ujedno i zahtjev za provedbu postupaka pred Sudom časti.
Članu Udruge koji je udaljen odlukom Predsjednika, prava miruju sve dok se u postupku ne donese pravomoćna odluka.

Članak 79.

Predsjednika Udruge bira Sabor na mandat od četiri godine. Predsjednik udruge je po funkciji ujedno i Predsjednik Predsjedništva te Predsjednik Središnjeg odbora udruge.

  Predsjednik:
 • zastupa Udrugu,
 • saziva Sabor Udruge,
 • saziva sjednice Predsjedništva Udruge,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine, Predsjedništva i Središnjeg odbora Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Saboru,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine, Predsjedništva i Središnjeg odbora Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.
Dopredsjednici obavljaju poslove i zadatke koje im odredi Predsjednik iz svoje nadležnosti. Dopredsjednike Udruge bira i imenuje Sabor Udruge na mandat od četiri godine, a na prijedlog Predsjednika UHDDR.

POČASNI PREDSJEDNIK

Članak 80.

Počasni predsjednik udruge može sudjelovati u radu središnjim tijelima udruge.
Počasni predsjednik može predlagati mjere kojima se usmjerava rad središnjih tijela udruge ili ustrojstvenih oblika.

GLAVNO TAJNIŠTVO UDRUGE

Članak 81.

Glavno tajništvo Udruge obavlja stručno-administrativne poslove Udruge, a čine ga glavni tajnik Udruge, tajnici Udruge za određena područja, te po potrebi rizničar.
Glavno tajništvo Udruge provodi politiku Udruge, te osigurava provedbu odluka njezinih tijela: provodi sve odluke Predsjednika i Predsjedništva UHDDR.

OSTALO

Članak 82.

Sva tijela Udruge na svim razinama, obavljaju samostalno poslove iz svojeg djelokruga ovlasti.
Tijela Udruge koja bira Sabor Udruge imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad tijela ustrojstvenih oblika Udruge u okviru djelokruga njihova djelovanja sukladno Statutu UHDDR.
Svi ustrojstveni oblici UHDDR obvezno provode odluke i zaključke UHDDR.
Ustrojstveni oblici UHDDR, osim temeljnih ogranaka ovlašteni su nastupati u pravnom prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge.


VI STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 83.

Za teže povrede članske dužnosti i ugleda Udruge, članovi Udruge stegovno odgovaraju prema odredbama ovog Statuta i Kodeksa etike članova Udruge. Stegovno se odgovara pred Sudom časti koji odlučuje u prvom stupnju

Članak 84.

Sud časti ustanovljava se za Udrugu u cjelini, a sastoji se od predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Suda časti UHDDR bira Sabor UHDDR na mandat od četiri godine.
Sabor UHDDR bira i opoziva članove Suda časti.

Članak 85.

Sud časti je u suđenju nezavisan. Članovi Suda časti, ne smiju biti članovi kojeg drugog tijela Udruge, a mandat im traje četiri godine

Članak 86.

  Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti:
 • Odbor općinskog ogranka UHDDR,
 • Odbor UHDDR gradske četvrti,
 • Odbor gradskog ogranka UHDDR,
 • Predsjedništvo županijske podružnice UHDDR,
 • Predsjedništvo UHDDR,
 • Predsjednik UHDDR,
 • Nadzorni odbor UHDDR


Članak 87.

U odlučivanju o pravima i obvezama članova Udruge Sud časti izriče odluku stegovne mjere.
  Stegovne mjere su:
 • ukor
 • oduzimanje dužnosti u Udruzi
 • isključenje
Ukor se izriče članu Udruge za lakšu povredu članskih obveza. Oduzimanje dužnosti u Udruzi može se izreći članu Udruge za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza. Takva se mjera izriče obvezno pri izricanju uvjetnog isključenja. Isključenje se izriče članu Udruge za težu povredu članskih obveza.

Članak 88.

Težom povredom dužnosti i ugleda Udruge smatra se svako ono postupanje koje je izazvalo ili je moglo izazvati teže posljedice za ugled i interes Udruge ili štetu , a i kada se bitno krši Statut Udruge ili djeluje u suprotnosti s programom Udruge ili se ponaša suprotno načelima i ustroju Udruge, ili pak grubo krši Kodeks etike članova Udruge.

Članak 89.

Sud časti rješava pitanja sporova/sukoba interesa za udrugu u cjelini (Središnjica i svi ustrojstveni oblici).
U rješavanu sporova/sukoba interesa iz Članka 28. Statuta, Sud časti primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član se najprije obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti. Odluka Suda časti je konačna.

Članak 90.

Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave Odluke podnijeti žalba Predsjedništvu UHDDR putem Glavnog tajništva UHDDR. Predsjedništvo UHDDR je dužno riješiti žalbu na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 91.

Sud časti sudi u vijeću od tri člana, a čine ga predsjednik i dva suca. Odluku donosi većinom glasova.

VII IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE S IMOVINOM

Članak 92.

Udruga je neprofitna Udruga i njena sredstva služe isključivo ostvarivanju njenih programskih ciljeva i djelatnosti.
Predsjedništvo Udruge propisuje način financijskog poslovanja Udruge tako da osigura zakonitost i javnost podrijetla i namjene sredstava za svaku kalendarsku godinu.
Neposredno financijske poslove vodi rizničar Udruge, koji je po položaju član Glavnog tajništva Udruge.

Članak 93.

  Imovinu Udruge čine:
  • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima,
  • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora.
  • nekretnine i pokretne stvari Udruge
  • sredstava dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
  • sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu,
  • ostali prihodi sukladno Zakonu.


Članak 94.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Saboru na razmatranje i prihvaćanje.

VIII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 95.

Udruga prestaje postojati odlukom Sabora ili drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina će pripasti Republici Hrvatskoj.
U slučaju prestanka postojanja Udruge temeljem odluke Sabora, isti donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Sabora Udruge.

VIII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 96.

Likvidator svih ustrojstvenih oblika Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata s pravnom osobnošću je UHDDR.
Odluku o imenovanju likvidatora Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata donosi Sabor UHDDR.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se ostvarenjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao pravna osoba ovlaštena za zastupanje udruge do konačnog okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidator u postupku likvidacije Udruge provodi likvidacijski postupak sukladno Članku 49. Stavak 5. Zakona o udrugama (NN 74/14).
Likvidator Udruge nema mandat.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

UHDDR kao pravna osoba i dva člana Predsjedništva UHDDR, kao fizičke osobe, osnivači su svih ustrojstvenih oblika UHDDR.

Članak 98.

Udruga prestaje postojati odlukom Sabora, a takova odluka valjana je samo ako se donese većinom od 2/3 ukupnog broja punopravnih članova Sabora.
Udruga prestaje i odlukom tijela vlasti u skladu s Ustavom i Zakonom.
U slučaju prestanka djelovanja Udruge, imovina pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 99.

U slučaju rata ili drugih izvanrednih prilika kada nije moguće sazvati Središnja tijela Udruge, Predsjedništvo Udruge preuzima ovlasti središnjih tijela.
Ovako prenesene ovlasti na Predsjedništvo mogu trajati najkasnije do dana prestanka rata ili drugih izvanrednih prilika, te se odmah nakon toga o odlukama Predsjedništva mora

Članak 100.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta vlasno je dati Predsjedništvo Udruge za vrijeme kad Sabor ne zasjeda.

Članak 101.

Pročišćeni tekst Statuta donosi Predsjedništvo Udruge.

Članak 102.

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom donošenja.

U Gornjem Stupniku, 19. rujna 2015.

PREDSJEDNIK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA: Tomislav Merčep, ing.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Križevci 23.6., Kaštela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata među djecom kojoj je zajednička stvarnost da su njihove majke i očevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj žive. Na susretima će upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono što su njihovi roditelji stvorili ali i naučiti cijeniti i poštivati jedni druge kroz upoznavanje i druženje. Ovi susreti održavaju se tradicionalno, a želja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjećaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u životu te im pomažu izaći na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni činjenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2018.