">
VRSARSKI DRAGOVOLJCI POSJETILI OP?INU SVETA MARIJA
2011-04-12

U sklopu netom odr?anog Vrsarskog Memorijala u spomen na poginule Hrvatske branitelje Stipana Liovi?a, Dragana Garvana, Sabida Huski?a i Dragutina Bari?a, pripadnici Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – Op?inski ogranak VRSAR - FUNTANA, i predstavnik ?upanijske podru?nice UHDDR-a Istarske ?upanije, u subotu 09.04.2011. posjetili su spomen obilje?je u Svetoj Mariji, maloj idili?noj op?ini Me?imurske ?upanije gdje se ?kolovao i do po?etka domovinskog rata ?ivio Dragutin Bari?. Ceremoniji polaganja vijenca i paljenja svije?a priklju?ili su se i ?lanovi Udruge veterana domovinskog rata – ogranka Sveta Marija, rodbina branitelja kojima je podignut spomenik, te zamjenik na?elnika Op?ine Sveta Marija, gospodin ?eljko Strbod, koji je tom prigodom uprili?io sve?ano primanje za sudionike u zgradi Op?ine Sveta Marija, te naglasio va?nost njegovanja sije?anja na poginule branitelje i sve one koji su pridonijeli ostvarenju Hrvatske dr?ave. Dragutin Bari?, zrakoplovni tehni?ar, odmah po ukazanoj prilici dragovoljno se uklju?io u aktivnu obranu domovine te zajedno sa kolegama zrakoplovne struke sudjelovao u stvaranju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U jeku naj?e??ih napada JNA, kao voditelj stru?nog tima po zapovjedi sto?era biva upu?en na sportski aerodrom „Crljenika“ u Vrsaru, kod Pore?a u Istri, kako bi osposobio raspolo?ive zrakoplove i prilagodio ih za ratne zada?e. 21. prosinca 1991.godine JA je sa ?ak sedam borbenih zrakoplova MIG 21, raketirala i bombardirala sa kazetnim bombama aerodrom u Vrsaru, te ugasila ?ivot Dragutina Bari?a, i njegovog kolege Dragana Garvana iz Vrsara. Na povratku organiziran je posjet Hrvatsko nacionalnom sveti?tu Majke Bo?je Bistri?ke - Marija Bistrica smje?tene u pitomoj dolini Hrvatskog zagorja nadomak grada Zagreba, gdje se jo? jednom na sve?an i dostojanstven na?in izrazila po?ast poginulim suborcima.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.