">
Predavanje „Rad sa ?rtvama seksualnog nasilja kao posljedicom rata“
2019-03-28

28. o?ujka do 30. o?ujka u hotelu I u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, odr?ana su niz predavanja na temu "Rad sa ?rtvama seksualnog nasilja kao posljedicom rata."

Predavanja su odr?ana u sklopu EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1", unutar modula 2 - Specijalisti?ke edukacije u podru?ju rada sa zahtjevnim korisnicima i korisnicima na koje su rat i ratna stradanja ostavila te?ke posljedice.

Zahvaljujemo predava?icama:
doc. dr. sc. Maji Bajs Janovi?, dr. med.,
prof. dr. sc. Almi Mihaljevi?-Pele?, dr. med.,
dr. sc. Maji ?ivkovi?, dr. med.,
doc. dr. sc. Marini ?agud, dr. med.,
na razumijevanju, strpljenu i pa?ljivosti s obzirom na jako te?ku temu koja obra?uje traumu, na?alost koja je prisutna u braniteljskoj populaciji.

Edukaciji je nazo?ila zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.