">
Predavanja i radionice "Rad s neodobrovoljenim korisnicima"
2019-04-15

15.04.-17.04.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Rad s neodobrovoljenim korisnicima“, u sklopu modula 2 - specijalisti?ke edukacije u podru?ju rada sa zahtjevnim korisnicima i korisnicima na koje su rat i ratna stradanja ostavila te?ke posljedice. Izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Predavanja i radionice su pomogle u osna?ivanju vje?tina sudionika i stjecanju znanja ka stvaranju suradljivog odnosa s korisnicima. Predava?i su objasnili uzroke otpora promjenama, vrste otpora, reakcije na promjenu, na?ine upravljanja promjenama i promjene pona?anja.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:
doc. dr. sc. Marina ?agud, dr. med., specijalist psihijatar;
prim. dr. sc. Bjanka Vuksan ?usa, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
Oliver Ojdani?, dr. med., specijalist psihijatar;
Maja ?eparovi? Lisak, dr. med, specijalist psihijatar;
dr. sc. Sa?a Jevtovi?, dr. med., specijalist psihijatar, u?i specijalist psihoterapije

Zahvaljujemo se svim predava?ima na susretljivosti i suradljivom pristupu.

Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.