">
Predavanja i radionice "Edukacija stru?njaka za poticanje profesionalnog razvoja"
2019-05-30

30.05.-01.06.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Edukaciju stru?njaka za poticanje profesionalnog razvoja hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata (pou?avanje tehnika rje?avanja problema, razvijanje vje?tina planiranja i ostvarivanja ciljeva, vizualizacijske tehnike, razvijanje vje?tina dono?enja poslovnih odluka, prezentacijske vje?tine“, u sklopu modula 3: specijalisti?ke edukacije u podru?ju psiholo?kog savjetovanja korisnika iz braniteljsko - stradalni?ke populacije. Izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Profesionalni razvoj je rezultat psiholo?kih, fizi?kih i socijalnih ?imbenika. On predstavlja proces koji korespondira sa ?ivotnim razinama razvoja, a ne zamrznuto stanje u vremenu te bi trebao predstavljati cjelo?ivotno u?enje koje se ostvaruje kroz emocionalnu, kognitivnu, pona?ajnu i motivacijsku aktivnost.
Prediktori uspjeha su: QI, savjesnost, radne navike, suradljivost, neuroticizam.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:

doc. dr. sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
doc. dr. sc. ?piro Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
prof. dr.sc. Dra?en Begi?, dr. med., specijalist psihijatar;
dr. sc. Maja ?ivkovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
Maja ?eparovi? Lisak, dr. med., specijalist psihijatar;
Nenad Jak?i?, mag. psihologije.


Zahvaljujemo se svim predava?ima na suradljivost, ljubaznosti i pristupa?nosti.
Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.