">
Trening savjetodavnih vje?tina i metoda u radu s braniteljsko-stradalni?kom populacijom (individualno savjetovanje, grupna i obiteljska terapija, tehnike grupnog rada)
2019-06-06

06.06.-08.06.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Trening savjetodavnih vje?tina i metoda u radu s braniteljsko-stradalni?kom populacijom (individualno savjetovanje, grupna i obiteljska terapija, tehnike grupnog rada)“, u sklopu modula 3: specijalisti?ke edukacije u podru?ju psiholo?kog savjetovanja korisnika iz braniteljsko - stradalni?ke populacije. Izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Svatko treba pomo? u nekim trenutcima u svom ?ivotu:
- netko ?e trebati pomo? stalno i tijekom svog ?ivotima,
- drugima ?e to trebati samo u rijetkim intervalima u vrijeme velike krize.

Pomo? je potrebno potra?iti na vrijeme, ne misliti kako je problem s kojim se osoba suo?ava nerje?iv i nema izlaza iz situacije u koju se osoba na?la. ?to prije se potra?i pomo?, to ?e proces lije?enja/oporavka biti br?i i efikasniji.
Osobe koje pru?aju pomo? su educirane, stru?ne, strpljive, ljubazne i spremne pomo?i.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:

doc. dr. sc. Milena Sko?i? Han?ek, dr. med., specijalist psihijatar;
doc.dr.sc. ?piro Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
prof.dr.sc. Dra?en Begi?, dr. med., specijalist psihijatar;
doc.dr.sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
dr.sc. Maja ?eparovi? Lisak, dr. med., specijalist psihijatar;
dr.sc. Oliver Ojdani?, dr. med., specijalist psihijatar;
dr.sc. Sa?a Jevtovi?, dr. med., specijalist psihijatar, u?i specijalist psihoterapije
dr.sc. Suzan Kudlek Mikuli?, dr. med., specijalist psihijatar.

Zahvaljujemo se svim predava?ima na savjetima, ljubaznosti i pristupa?nosti.
Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.