">
Edukacija stru?njaka u podru?ju facilitacije za rad s hrvatskim braniteljima (metoda sustavnog upravljanja sastankom radi osna?ivanja timskog rada te u?enja ?lanova tima vje?tinama uspje?ne suradnje sa svrhom ostvarenja ?eljenih rezultata
2019-06-13

13.06.-15.06.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Edukacija stru?njaka u podru?ju facilitacije za rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (metoda sustavnog upravljanja sastankom radi osna?ivanja timskog rada te u?enja ?lanova tima vje?tinama uspje?ne suradnje sa svrhom ostvarenja ?eljenih rezultata)“, u sklopu modula 4. specijalisti?ke edukacije u podru?ju korisnih metoda rada s korisnicima iz braniteljsko - stradalni?ke populacije. izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Rad u timu zahtjeva odre?ena znanja kako bismo sve ?lanove tima delegirali na prave aktivnosti, daju?i svoj maksimum unutar svojih sposobnosti i vje?tina, a sve na postizanje najvi?eg zajedni?kog timskog cilja.
Potrebno je osvijestiti kako svi ljudi u timu su razli?iti te upoznati dobre strane i vje?tine svakog ?lana i sukladno tome im dodijeliti zadatke. Svatko mo?e razumno razmi?ljati i postupati, te?kim ljudima treba vi?e vremena da budu razumni, reagiraju na asertivnosti pa je potrebno puno upornosti i razumijevanja u komunikaciji s njima. Najve?a komunikacijska gre?ka je nedostatak komunikacije jer dovodi do krivih pretpostavki, preosobno do?ivljavanje kritike, pretjerano obrambeno i emotivno pona?anje i reakcije.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:

doc.dr.sc. ?piro Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
doc. dr. sc. Milena Sko?i? Han?ek, dr. med., specijalist psihijatar;
doc.dr.sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
dr.sc. Maja ?eparovi? Lisak, dr. med., specijalist psihijatar.

Zahvaljujemo se svim predava?ima na susretljivosti i savjetima.
Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.