">
„Psiholo?ko savjetovanje - usavr?avanje stru?njaka o specifi?nim problemima i potrebama braniteljsko-stradalni?ke populacije (utjecaj traumatskog doga?aja, posljedice traume na obiteljski ?ivot, kako se nositi s gubitkom i tugom, ovisni?ko pona?anje
2019-06-17

17.06.-19.06.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Psiholo?ko savjetovanje - usavr?avanje stru?njaka o specifi?nim problemima i potrebama braniteljsko-stradalni?ke populacije (utjecaj traumatskog doga?aja, posljedice traume na obiteljski ?ivot, kako se nositi s gubitkom i tugom, ovisni?ko pona?anje, suzbijanje depresije, poreme?aji spavanja)“, u sklopu modula 3. specijalisti?ke edukacije u podru?ju psiholo?kog savjetovanja korisnika iz braniteljsko - stradalni?ke populacije. Izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Traumatizirane osobe jako se te?ko prilago?avaju sa ratnog superega na mirnodopski. Suo?avaju se sa psihi?kim, emocionalnim, pona?ajnim i tjelesnim posljedicama. Imaju naru?enu kvalitetu zdravlja i ?ivota, gubitak povjerenja u sebe i u druge, gubitak stabilnosti, sigurnosti, pravde i ?ivotnog smisla. U kontaktu s takvim osobama potrebno je uspostaviti partnerski, uva?avaju?i odnos povjerenja uz aktivno slu?anje i iskazanu empatiju. Mi trebamo ?ivotnu radost prenijeti na traumatizirane osobe, jer je to timski rad u kojem osobama moramo pru?iti nadu, kontrolu i sigurnost, a najva?nije od svega ?ivotni smisao.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psiholozi iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:

Prof. Kornelija Oelsner, prof. psih.
Leonida Akrap, prof. psih
mr. Zrinka Zarevski, klini?ki psiholog
Nenad Jak?i?, mag. psih.

Zahvaljujemo se svim predava?ima na susretljivosti, pristupa?nosti i empatijskom pristupu.
Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.