">
1. Memorijal Drago Vida, Zoran Bali? i Miroslav Dunkovi?
2019-07-26

26. srpnja 2019. godine u organizaciji ?upanijske podru?nice UHDDR Viroviti?ko-podravske ?upanije zapo?eo je Prvi memorijalni susret posve?en poginulim hrvatskim braniteljima Dragi Vidi, Zoranu Bali?u i Miroslavu Dunkovi?u odavanjem po?asti na po?ivali?tima poginulih hrvatskih branitelja.

Program je nastavljen 27. srpnja 2019. godine na nogometnom igrali?tu u Sladojevcima gdje se natjecalo u tri discipline: vise?a kuglana, bela, elektronski pikado.

Sve?anom otvorenju Memorijala nazo?ili su i dopredsjednik UHDDR-a Mario Dragani?, zamjenik gradona?elnika grada Slatine, Bojan Plantak i predsjednik ?upanijske skup?tine Viroviti?ko-podravske ?upanije, Miran Jane?i? koji je susrete i otvorio.

Svi nazo?ni su se uputili u koloni prema spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u centru Sladojevaca gdje im je jo? jednom odana po?ast uz molitvu koju je predvodio sladojeva?ki ?upnik vl?. Dario ?imi?.

Svoj doprinos ovoj manifestaciji su dali i predstavnici Udruge maratonaca Viroviti?ko-podravske ?upanije „Glasnici istine“: Pavo Tutenov, Zlatko Milo?evi?, Robert Poljanac, Mario Kova?, Mario Krznari? i Goran Draksler koji su istr?ali dionicu dugu 13 kilometara od Ma?kovca (od ku?e Ivana Ki?a) do sladojeva?kog nogometnog igrali?ta gdje su ih s velikim pljeskom do?ekali okupljeni hrvatski branitelji.

Predsjednik ?upanijske podru?nice UHDDR Viroviti?ko-podravske ?upanije je istaknuo kako je cilj memorijalnog susreta da se ni jedna ?rtva iz Domovinskog rata ne smije nikada zaboraviti, a na braniteljima je zada?a da to ostvare prenose?i istinu o Domovinskom ratu na djecu i unu?ad.

Pokrovitelji ove manifestacije je Ministarstvo hrvatskih branitelja, Viroviti?ko-podravske ?upanije te grad Slatina. U organizaciji je sudjelovao Gradski ogranak UHDDR grada Slatine i Temeljni ogranak UHDDR Sladojevci.

Zahvaljujemo organizatoru na izvrsnom prijemu i organizaciji te o?ekujemo nastavak ove hvalevrijedne manifestacije u narednim godinama.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.