">
Socioterapija (kreativne terapije - art terapija, glazbena terapija, biblioterapija, filmoterapija)
2019-08-08

08.08-10.08.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Socioterapija (kreativne terapije - art terapija, glazbena terapija, biblioterapija, filmoterapija) u radu s braniteljsko-stradalni?kom populacijom“, u sklopu modula 4. specijalisti?ke edukacije u podru?ju korisnih metoda rada s korisnicima iz braniteljsko - stradalni?ke populacije, unutar projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Kreativne terapije - art terapija, glazbena terapija, biblioterapija, filmoterapija su pomo?ne terapije koje se nude korisnicima koji imaju odre?ene bolesti ili te?ko?e u svakodnevnom funkcioniranju, a ne bave se simptomima, niti proradom traume, ve? im je cilj osposobiti osobe s bolestima na svakodnevan ?ivot sa drugim ?lanovima dru?tva na primjeren na?in za njih same i okolinu.
Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:

doc. dr. sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar,
doc. dr. sc. ?piro Janovi?, dr. med, specijalist psihijatrije,
dr.sc. Oliver Ojdani?, dr. med., specijalist psihijatar,
Nenad Jak?i?, mag. psih.,
prim. mr.sc. Mirta Mahnik, dr. med., specijalist psihijatar.

Zahvaljujemo se svim predava?ima na prijateljskom pristupu, susretljivosti i nesebi?nom davanju savjeta, pomo?i, podr?ke tijekom svih 6 mjeseci edukacija.
Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.