">
Konferencija Civilno dru?tvo 2030.: HR-EU_Euro-Mediteran
2019-10-22

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru?tva od 23. do 25. listopada 2019. u Konvencijskom centru Solaris u ?ibeniku, odr?ana je Konferencija Civilno dru?tvo 2030.: HR-EU_Euro-Mediteran.

Konferencija je sve?ano zapo?ela pozdravnim govorom upraviteljice Nacionalne zaklade g?e Cvjetane Plav?a-Mati?, nakon kojeg je slijedio niz predavanja razli?itih predava?a o mogu?nostima, izazovima i poticajima za daljnji razvoj civilnog dru?tva u Hrvatskoj, s naglaskom na umre?avanje organizacija civilnog dru?tva te razvoja volonterstva, filantropije, gra?anskog aktivizma, ulaganja u obrazovanje: formalno i neformalno s ciljem razvoja humanijeg dru?tva koje brine za svoje ?lanove, posebno socijalno islju?ene i marginalizirane.

Na Konferenciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I:?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.