">
OSNOVAN OP?INSKI OGRANAK UHDDR KUTJEVO
2005-02-28

U subotu 26. velja?e 2005. s po?etkom u 20:00 sati u prostorijama kutjeva?ke vinarije pred preko 250 hrvatskih branitelja odr?ana je Osniva?ka skup?tina Op?inskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Kutjevo

U subotu 26. velja?e 2005. u 20:00 sati u prostorijama kutjeva?ke vinarije pred preko 250 hrvatskih branitelja osnovan je Op?inski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Op?ine Kutjevo na kojoj su izabrani ?lanovi u tijela ogranka te donesene Odluke o osobi ovla?tenoj za predstavljanje ogranka i o sjedi?tu ogranka.
Skup?tini su nazo?ili i Predsjednik UHDDR, gosp. Tomislav Mer?ep, dopredsjednik UHDDR, gosp. Franjo Hirg, glavni tajnik UHDDR Dario Dui?, na?elnik Op?ine Kutjevo, gosp. Ante Pavkovi? i predsjednik ?upanijske podru?nice UHDDR Po?e?ko-slavonske ?upanije, gosp. Stjepan Dra?eti?.
U svom govoru Predsjednik Tomislav Mer?ep posebno je naglasio napore koji su ulo?eni u izradi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji kako bi hrvatski branitelji ostvarili svoja ste?ena prava te je izvijestio o radu Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji ?iji je ?lan. Zbog svega toga na podru?ju Op?ine Kutjevo i cijele ?upanije Po?e?ko-slavonske ukazala se potreba za organiziranjem hrvatskih branitelja kroz Udrugu hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.
Okupljeni branitelji posebno su izrazili interes za kori?tenje prava iz Zakona i udjele poduze?a u vlasni?tvu Republike Hrvatske.
Izabrano vodstvo obvezalo se da ?e se posebno zauzimati kako bi se ovo pitanje razrije?ilo.
Osniva?ka skup?tina izabrala je ?lanove u tijela ogranka i to:

OP?INSKI ODBOR:

1. ?ELJKO PER?E PREDSJEDNIK
2. VLADO STIPI? DOPREDSJEDNIK
3. ILIJA KONJEVOD DOPREDSJEDNIK
4. ZDRAVKO CIPOV TAJNIK
5. IVICA GJAI? ?LAN
6. JOZO BUDIMIR ?LAN
7. VLADO PREVI?I? ?LAN
8. DALIBOR BO?NJAK ?LAN
9. PERO KLJAI? ?LAN
10. NENAD MARI? ?LAN
11. JOZO MARI? ?LAN
12. JOZO PETRI? ?LAN
13. MILAN JUGOVI? ?LAN
14. ILIJA MARI? ?LAN
15. ?ELJKO JURKOVI? ?LAN
NADZORNI ODBOR:

1. IVAN JURI? PREDSJEDNIK
2. ANTUN HRU?KA ?LAN
3.  DAMIR ARVAJ ?LAN

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:

1.  PERO BARI? PREDSJEDNIK
2.  DRAGO TOMA?I? ?LAN
3.  MARKO ZEKI? ?LAN

Skup?tina je donijela Odluku da je osoba ovla?tena za predstavljanje ogranka predsjednik ogranka, gosp. ?eljko Per?e, a privremeno sjedi?te ogranka je u Vetovu, Pavla Radi?a 7 te je zaklju?ila s radom u 21:30 sati.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.